Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 )oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody majątkowe

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- termomodernizacja obiektów w Żłobiźnie (dofin.NFOŚ) 1.546.400,-

zwiększa się dochody majątkowe

1) Dział 926 - Kultura fizyczna

- dofinansowanie budowy boiska sportowego w Żłobiźnie (środki krajowe rozwój bazy sportowej) 80.000,-

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia: w tym:

zmniejsza się wydatki

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.400,-

a) Rozdział 01008 - Melioracje wodne 2.400,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

2) Dział 600 - Transport i łączność 7.700,-

a) Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 7.700,-

wydatki bieżące 4 500,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

wydatki majątkowe 3.200,- w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - budowa parkingu Skarbimierz-Osiedle

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.060.400,-

a) Rozdział 70095 - Pozostała działalność 1.060.400,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiźnie

4) Dział 750 - Administracja publiczna 55.000,-

a) Rozdział 75095 - Pozostała działalność 55.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

5) Dział 754 - Bezp.publ.i ochr.ppożar. 5.000,-

a) Rozdział 75414 - Obrona cywilna 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

6) Dział 757 - Obsługa długu publicznego 300.000,-

a) Rozdział 75702 - Obsługa pap.wartoścowych, kredytów i pożyczek jst 300.000,-

wydatki bieżące

- wydatki na obsługę długu (odsetki)

7) Dział 758 - Różne rozliczenia 6.000,-

a) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej 6.000,-

wydatki bieżące w tym :

- rozliczenie dotacji

8) Dział 801 - Oświata i wychowanie 40.000,-

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 10.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet

9) Rozdział 80104 - Przedszkola 30.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

10) Dział 900 - Gosp.kom. i ochr.środowiska 10.700,-

a) Rozdział 90004 - Utrzym.zieleni w miastach i gm 700,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

b) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 10.000,-

wydatki bieżące 5.000,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań RS Kruszyna, Małujowice, Pępice

wydatki majatkowe 5.000,- w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - Małujowice - zasypywanie stawu

zwiększa się wydatki

1) Dział 900 - Gosp.komunalna i ochr.środowiska 500,-

a) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 500,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań - RS Kruszyna

2) Dział 921 - Kult. i ochr.dz.narodowego 12.300,-

a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kul., świetlice i kluby 2.400,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - RS Kruszyna

b) Rozdział 92116 - Biblioteki 9.900,-

wydatki bieżące w tym :

- dotacja

3) Dział 926 - Kultura fizyczna 8.000,-

a) Rozdział 92695 - Pozostała działalność 8.000,-

wydatki majatkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - zielona siłownia Prędocin

ogółem zmniejsza się wydatki 1.466.400,-

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr III/12/2014 z 19. XII.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wg treści jak niżej:

- w § 1 " Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 41.994.339,02 zł"

- w § 2 " Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 42.178.000,82 zł"

- w § 8 "Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 3.012.100 zł"

- w § 11 "Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 3.046.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda


Załącznik do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Pl.dotacji na 2015 r. do Uchwały Nr X/67/2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe