Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art.18 ust .2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) i art. 211, 212, 217 ust. 2, pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24 500,00 w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 22 500,00

2) wydatki majątkowe o kwotę 2 000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24 500,00 w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 24 500,00

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr III/13/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2015 wynosi:

1. Dochody:18 584 108,38 w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17 182 255,38

- dochody majątkowe w wysokości 1 401 853,00 z tego: dotacje na zadania zlecone:

2. Przychody: 1 231 930,00

3. Wydatki:18 911 038,38 w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 586 285,38

- wydatki majątkowe w wysokości 2 324 753,00 z tego: wydatki na zadania zlecone: 2 507 891,38

4. Rozchody: 905 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoroszyce na rok 2015.

Zmniejszenia wydatków bieżących ( w złotych)

Tabela Nr 1

I. Wydatki bieżące na rok 2015

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan na 2015 r. (5+8+9+10+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych
(6+7)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków art. 5 ust.1
pkt 2 i 3

wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

wydatki na obsługę długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
wraz z odpisem na fundusz socjalny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

710

Działalność usługowa

22 500,00

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

22 500,00

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zmniejszenia wydatków bieżących

22 500,00

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmniejszenia wydatków majątkowych ( w złotych)

Tabela Nr 2

II. Wydatki majątkowe na rok 2015

Dz./
Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2015 r.
(5+7+8+9)

z tego wyodrębnia się:

wydatki na inwestycje

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki na zakup
i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dotacje na zakupy
i zadania inwestycyjne

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

600

Transport i łączność

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwiększenia wydatków majątkowych ( w złotych)

Tabela Nr 3

II. Wydatki majątkowe na rok 2015

Dz./
Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2015 r.
(5+7+8+9)

z tego wyodrębnia się:

wydatki na inwestycje

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki na zakup
i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dotacje na zakupy
i zadania inwestycyjne

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

750

Administracja publiczna

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zwiększenia wydatków majątkowych

24 500,00

22 000,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce
realizowanych w 2015 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania.

Lp.

Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych

Środki budżetowe

2015 w złotych

Pożyczka/
kredyt

Uwagi
(Montaż finansowy)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Inwestycje w rozdziale 01010

1 332 812,00

1.1

Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce-Sidzina .
Etap I; miejscowość Giełczyce (pierwsza część).

1 332 812,00

219 812,00

296 000,-

Środki budżetu

219 812,-

Pożyczka
795 000,-

Środki z PROW

22 000,-

mieszkańcy

2.

Inwestycje w rozdziale 60016

534 823,00

2.1

Modernizacja odcinka drogi gminnej łączącą się drogą wojewódzką w miejscowości Stary Grodków na działce
nr 474

19 012,00

3 100,-

Budżet gminy

15 912

Fundusz sołecki

2.2

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonawstwem dotyczy ul. Piaskowej w Skoroszycach

258 000,00

238 000,-

Budżet gminy

20 000,-

Fundusz sołecki

2.3

Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Poziomkowej w Skoroszycach

152 811,00

Środki z ANR
Oddz. Teren. Opole

2.4

Wykonanie chodnika przy ulicy Słonecznej
w Skoroszycach ( dz. Nr 241, 248, 248/242 i 248/243

43 000,00

Środki z ANR
Oddz. Teren. Opole

2.5

Przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 137
w m. Mroczkowa

62 000,00

62 000,-

Budżet gminy

4.

Inwestycje w rozdziale 75095

96 845,00

4.1

Projekt w ramach konkursu MRR pn." Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"

96 845,00

5.

Inwestycje w rozdziale 75412

5 298,00

5.1

Zakup motopompy dla jednostki OSP w Skoroszycach

2 798,00

2 798

Fundusz sołecki

5.2


Zakup torby PSP R-1 dla OSP Czarnolas


2 500,00

2 500,-

Budżet gminy
2 900,-

Związek OSP
RP ZW Opole

6.

Inwestycje w rozdziale 90002

55 090,00

6.1

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

40 590,00

6.2

Projekt-Rewitalizacja stawu i parku pałacowego w m. Skoroszyce

7 000,00

6.3

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem

7 500,00

7.

Inwestycje w rozdziale 90015

22 099,00

7.1

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczkowa

22 099,00

11 600,-

Budżet gminy

10 499,-

Fundusz sołecki

8.

Inwestycje w rozdziale 90017

50 000,00

8.1

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK - stosownie do pozwolenia)

30 000,00

Środki
z gospodarki odpadami

8.2

Zakup pompy głębinowej wraz z armaturą do uzbrojenia studni Nr 1A na ujęciu wody w Skoroszycach

20 000,00

9.

Inwestycje w rozdziale 90095

51 000,00

9.1

Rewitalizacja zabytkowego parku
w Skoroszycach - I etap

24 000,00

9.2

Budowa parkingu na działce nr 228/42 w Skoroszycach
k. Urzędu Gminy Skoroszyce

27 000,00

10.

Inwestycje w rozdziale 92105

35 786,00

10.1

Adaptacja pomieszczenia na kotłownię .

Budowa komina w świetlicy wiejskiej Czarnolas

15 786,00

15 786,-

Fundusz sołecki

10.2

Zakup pieca c.o. wraz z osprzętem i grzejniki do świetlicy wiejskiej Czarnolas

20 000,00

11.

Inwestycje w rozdziale 75495

1 000,00

11.1

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie

1 000,00

12.

Inwestycje w rozdziale 75023

140 000,00

12.1

Nadbudowa budynku Urzędu

Gminy w Skoroszycach ze zmianą dachu.

120 000,00

12.2

Zakup serwera

20 000,00

Razem

2 324 753,00

219 812,00

Informacje uzupełniające : Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe