Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 ); art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 465, z 2015 r. poz. 1045 ) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiąca załącznik Nr 1,

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiąca załącznik Nr 2.

§ 2. Określa się wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego:

1) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - stanowiąca załącznik Nr 3,

2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiąca załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego:

3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - stanowiąca załącznik Nr 5,

4) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiąca załącznik Nr 6.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr : XIV/67/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 176).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

informacja o nieruchomościach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

informacja podatek rolny


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

informacja o lasach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe