Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Turawa

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zmianami), art.7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz.301) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 124.000,00 zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 124.000,00 zł.

1) rozdz.02001 gospodarka leśna 124.000,00 zł;

- dochody majątkowe par.0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 124.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 372.000,00 zł.

1. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113.000,00 zł.

1) rozdz.75023 urzędy gmin 113.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 113.000,00 w tym wydatki inwestycyjne 113.000,00 zł.

2. Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 185.000,00 zł.

1) rozdz.75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 185.000,00 zł;

- wydatki bieżące 185.000,00; w tym wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji 185.000,00 zł.

3. Dz.758RÓŻNE ROZLICZENIA74.000,00 zł.

1) rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 74.000,00 zł;

- wydatki bieżące 74.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje74.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 496.000,00 zł.

1. Dz.020 LEŚNICTWO 67.000,00 zł.

1) rozdz.02001 gospodarka leśna 67.000,00 zł;

- wydatki bieżące 67.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 67.000,00 zł.

2. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.000,00 zł.

1) rozdz.60017 drogi wewnętrzne 20.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 20.000,00 w tym wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł.

3. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 143.000,00 zł.

1) rozdz.80101 szkoły podstawowe 44.000,00 zł;

- wydatki bieżące 44.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 44.000,00 zł.

2) rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych 6.000,00zł;

- wydatki bieżące 6.000,00 zł; w tym dotacje i subwencje 6.000,00 zł.

3) rozdz.80110 gimnazja 93.000,00 zł;

- wydatki majątkowe 93.000,00 w tym wydatki inwestycyjne 93.000,00 zł.

4. Dz.854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.500,00 zł.

1) rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów 9.500,00 zł;

- wydatki bieżące 9.500,00; w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.500,00 zł.

5. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 244.000 zł.

1) rozdz.90002 gospodarka odpadami 80.000,00 zł;

- wydatki bieżące 80.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł.

2) rozdz.90015 oświetlenie ulic 94.000,00 zł;

- wydatki bieżące 94.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 94.000,00 zł.

3) rozdz.90095 pozostała działalność 70.000,00 zł;

- wydatki bieżące 70.000,00; w tym wydatki na realizację zadań statutowych 70.000,00 zł.

6. DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5000,00 zł.

1) rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 zł;

- wydatki bieżące 5.000,00;w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 zł.

7. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA 7.500,00 zł.

1) rozdz.92601 obiekty sportowe 7.500,00 zł;

- wydatki bieżące 7.500,00 w tym wydatki na realizację zadań statutowych 7.500,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na zwiększeniu planu dotacji dla Społecznej Szkoły w Węgrach dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 44.000,00 zł i Społecznego Oddziału Przedszkolnego w Kadłubie Turawskim dz.801 rozdz.80103 § 2540 o kwotę 6.000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na zmianie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Kotórz Mały. Zmiany wprowadzono na podstawie Uchwały Sołectwa. Zmiana przedsięwzięć została dokonana w ramach środków przyznanych sołectwom w Uchwale Budżetowej na 2015rok. Plan przedsięwzięć sołectwa Kotórz Mały stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2015 z 9.01.2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2015 r. polegającą na:

1) zmniejszeniu wartości zadania dz.750 rozdz.75023§ 6050 Modernizacja dachu budynku UG o 113.000,00 zł;

2) wprowadzeniu zadań:

- dz.600 rozdz.60017 § 6050 projekt odwodnienia placu w Węgrach 20.000,00 zł,

- dz.801 rozdz.80110 § 6050 projekt hali gimnastycznej w Turawie 93.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


mgr Artur Gallus


Załącznik do Uchwały Nr XI/74/2015
Rady Gminy Turawa
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015r.

Dział

Rozdział

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan

wydatki bieżące

/zł/

Plan- wydatki majątkowe

/zł/

Ogółem plan sołectwo /zł/

010

01095

Kotórz Mały

Melioracja rowów

4.680,30

921

92109

Kotórz Mały

Wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy

200,00

921

92109

Kotórz Mały

Remont i malowanie sali i korytarza świetlicy

10.000,00

921

92195

Kotórz Mały

Zakup dekoracji świetlnych na słupy

6.000,00

921

92195

Kotórz Mały

Zakup urządzeń na plac zabaw

5.000,00

Kotórz Mały

20.880,30

5.000,00

25.880,30


Uzasadnienie

1.Wpływy z tyt. pozyskiwania drewna oraz nie wykorzystane wydatki z tyt. poręczeń i zwrotu dotacji przeznacza się na: wydatki na pozyskiwanie drewna, uzupełnienie dotacji oświatowej dla Społecznej Szkoły w Węgrach i Oddziału Przedszkolnego w Kadłubie Tur., wydatki w dz.900 - na usuwanie odpadów, dopłatę do ceny ścieków, oświetlenie ulic, wynagrodzenia za usługi w świetlicy w Kotorzu Wielkim oraz w dz,926 na oświetlenie boisk.

2. Środki zaplanowane na remont dachu budynku Urzędu Gminy przenosi się na wykonanie projektu hali gimnastycznej i odwodnienia placu w Węgrach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe