Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 63.876,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 300,00 zł. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 40.814,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 188.606,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 125.030,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 48.814,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 8.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Planowane dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Jan Czanguleit


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/152/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 152

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/152/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. Nr 2 152

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/152/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 3 152

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/152/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. nr 4 152

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/152/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. nr 5 152

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe