Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 0050/174/2015 Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

23 554 676,67

w tym:

- dochody bieżące

23 116 608,11

- dochody majątkowe

438 068,56

2. Wydatki w

23 397 196,67

w tym:

- wydatki bieżące

22 659 556,42

- wydatki majątkowe

737 640,25

3. Rozchody w

157 480,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łambinowice


Tomasz Karpiński


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/174/2015
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe