Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 272.444 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 11.087 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11.087 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 11.087 zł; z tego:

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.087 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200.450 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.450 zł

1) dochody bieżące o kwotę 200.450 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.450 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.618 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.118 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.118 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.118 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 500 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 500 zł

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 47.629 zł

a) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.629 zł

1) dochody bieżące o kwotę 47.629 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 47.629 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.660 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 600 zł

1) dochody bieżące o kwotę 600 zł; z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 600 zł

b) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.060 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.060 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 125.333 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 23.400 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 23.400 zł

1) dochody bieżące o kwotę 23.400 zł; z tego:

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 23.400 zł

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 53.004 zł

a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.004 zł

1) dochody bieżące o kwotę 53.004 zł; z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 53.004 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.367 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.329 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.329 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.329 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 6.651 zł

1) dochody bieżące o kwotę 6.651 zł; z tego:

- w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 4.380 zł

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.971 zł

c) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.387 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.387 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 400 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 987 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.422 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 1.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 1.000 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000 zł

b) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.422 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.422 zł; z tego:

- w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 2.422 zł

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.000 zł

a) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 34.000 zł; z tego:

- w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 34.000 zł

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.140 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2.080 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.080 zł; z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.000 zł

b) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60 zł

1) dochody bieżące o kwotę 60 zł; z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 60 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 922.948 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 34.324 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 34.324 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 34.324 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.324 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.324 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 12.542 zł

a) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 12.542 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.542 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.542 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 12.542 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.600 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.600 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.600 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.600 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.600 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.000 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200.450 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.450 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 200.450 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.450 zł; z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.450 zł

5) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 43.519 zł

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 43.519 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 43.519 zł; z tego:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015 o kwotę 43.519 zł

6) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 148.172 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 148.172 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 148.172 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 148.172 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 148.172 zł; z tego: rezerwy o kwotę 148.172 zł, z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 148.172 zł

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 198.496 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.063 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.063 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.063 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.290 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.773 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 69.198 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 69.198 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.198 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.169 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.029 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 46.077 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 46.077 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.077 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 46.077 zł

d) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.443 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.443 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.443 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 12.443 zł

e) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4.119 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.119 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.119 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.119 zł

f) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 104 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 104 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 104 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 104 zł

g) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 56.492 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 56.492 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.492 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.218 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.274 zł

8) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 48.429 zł

a) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 47.629 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 47.629 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.629 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 47.629 zł

b) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 800 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 800 zł

9) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.582 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 4.082 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.082 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.082 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.082 zł

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 4.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500 zł

10) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 219.874 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 157.308 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 157.308 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 145.308 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 131.812 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 13.496 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 16.406 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 16.406 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.406 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.300 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.106 zł

c) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 46.160 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 46.160 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.160 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.160 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł

11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560 zł

a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 560 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 560 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 560 zł

12) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 400 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 730.607 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 23.237 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 23.237 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 23.237 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.237 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 23.237 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.600 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.600 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.600 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.600 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 653.870 zł

a) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 38.125 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 38.125 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.125 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.889 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 9.236 zł

b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 69.377 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 69.377 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.377 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.377 zł

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 321.125 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 321.125 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 321.125 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 321.125 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 220.699 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 220.699 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 215.699 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 215.699 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł

e) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 4.244 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.244 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.244 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.244 zł

f) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 300 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 300 zł

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 800 zł

a) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 800 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.302 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 5.082 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 5.082 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.082 zł; z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.082 zł

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 1.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.500 zł

c) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

d) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 720 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 720 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 720 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 720 zł

6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.711 zł

a) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.711 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 34.711 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.711 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.711 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.527 zł

a) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 4.527 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.527 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.527 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.527 zł

8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 560 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 560 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 560 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 45.230 zł; z kwoty 1.916.098 zł do kwoty 1.870.868 zł

- planowany w wysokości 1.870.868 zł deficyt budżetu Powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 441.732 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.429.136 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 ogółem o kwotę 45.230 zł; z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji planowanych do wyemitowania przez Powiat w 2015 r.) zmniejsza się o 500.000 zł

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 454.770 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.705.060 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.282.816 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.066.794 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 326.115 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 134.456 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 10.030 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 166.000 zł

2) Dochody majątkowe: 2.422.244 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 205.147 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 203.021 zł

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 131.298 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.629.136 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.200.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 1.429.136 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.575.928 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.491.272 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.532.942 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.751.530 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.781.412 zł; w tym: rezerwy ogółem: 489.131 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 279.131 zł; rezerwy celowe: 210.000 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.792.628 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.458 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.423.975 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 380.236 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 33.581 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.084.656 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.803.258 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.034.149 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.281.398 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 251.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 50.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/138/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/138/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/138/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/138/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe