Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.[1])), w związku z Uchwałą Nr LII/390/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce, na wniosek Burmistrza Głubczyc,


Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce o powierzchni 8,40 ha, zwana jest w dalszej części uchwały planem.

2. Granice obszaru objętego planem, ustalone na rysunku planu, określone zostały Uchwałą Nr LII/390/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce i obejmują fragment obszaru miasta położony we wschodniej części:

1) północna i północno - wschodnia granica opiera się o granicę pasa zieleni wzdłuż rzeki Psiny;

2) wschodnia i południowo - wschodnia granica opiera się o granicę pasa drogowego obwodnicy Głubczyc w ciągu drogi publicznej wojewódzkiej;

3) zachodnia granica opiera się o granicę terenów istniejącego przemysłu;

4) północno - zachodnia granica opiera się o granicę otwartych terenach rolniczych.

3. Zmiana miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchawlą nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, przyjetego Uchwałą Nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

§ 2. 1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu, sporządzonego na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, będącego integralną częścią uchwały i stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, zawierającego wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce".

2. Pozostałymi załącznikami do uchwały, o której mowa w ust.1, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej i stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci:

1) ustaleń tekstowych stanowiących treść niniejszej uchwały, zawartych w rozdziałach;

2) ustaleń graficznych na rysunku planu, określających:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające teren objęty planem o ustalonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach zagospodarowania (tożsame z granicami obszaru objętego planem),

c) symbol literowy, poprzedzony cyfrą, identyfikujący teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczający jego podstawowe przeznaczenie:

- 9PU - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno - usługowej,

d) strefę "OW" ochrony i obserwacji archeologicznej,

e) nieprzekraczalną linię zabudowy.

4. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną:

1) oznaczenie lokalizacji włączenia do drogi publicznej gminnej dojazdowej - ul. Karola Miarki (skrzyżowanie lub zjazd publiczny);

2) oznaczenie zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego;

3) istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności:

a) strefa techniczna przewodu napowietrznego elektroenergetycznego wysokiego napięcia WN wraz z ww. przewodem,

b) przewody i urządzenia wodociągowe,

c) przewody i urządzenia kanalizacji deszczowej,

d) przewody i urządzenia gazowe - nieczynny gazociąg 100A.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach, której treść stanowi część tekstową planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;

2) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym z wyróżnikiem cyfrowym;

3) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 50 % lub ponad 50 % powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych działek budowlanych;

4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na działce budowlanej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w planie;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni pod budynkami, mierzoną po ich zewnętrznym obrysie na działce budowlanej (z wyłączeniem schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, tarasów);

6) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynków, mierzoną po ich zewnętrznym obrysie (w stanie wykończonym), na działce budowlanej (z wyłączeniem tarasów, tarasów na dachach, schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych);

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych, nie wymienionych w lit. a, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu;

8) sieci infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe), przewody elektroenergetyczne, przewody gazowe, przewody ciepłownicze, przewody teletechniczne, ponadto inne przewody, w szczególności telewizji kablowej, sygnalizacyjne, alarmowe - wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie i niezbędnymi do ich funkcjonowania;

9) szyldzie reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej reklamujący lub wskazujący miejsce wykonywania działalności, umieszczany przy witrynie lub wejściu do lokalu, zawierający grafikę informacyjno reklamową;

10) reklamie wielkoformatowej - przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m2 lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4 m, nie wliczając w to gabarytów elementów konstrukcyjnych;

11) reklamie remontowo - budowlanej - należy przez to rozumieć reklamę stosowaną tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych na obiektach budowlanych, w tym umieszczaną na rusztowaniu.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenu, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, gabaryty obiektów

§ 4. 1. Wydziela się na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi, teren i oznacza symbolem 9UP.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 9UP, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno - usługowej, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. d,

b) budynki zaplecza technicznego,

c) budynki garażowe i gospodarcze,

d) miejsca do parkowania,

e) drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

f) sieci infrastruktury technicznej,

g) zieleń urządzona,

h) obiekty małej architektury;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy nie więcej niż 3,0 i nie mniej niż 0,1,

b) powierzchnia biologiczne czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 10 %, z zastrzeżeniem ust. 4,

c) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 65%, z zastrzeżeniem ust. 4,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania w ramach realizowanej inwestycji, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 12,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania - naziemne miejsca do parkowania, z dopuszczeniem podziemnych i nadziemnych (w szczególności parkingów wielopoziomowych),

f) wysokość budynków nie więcej niż 15,00 m, z wyjątkiem obiektów i budowli związanych z procesem produkcyjnym,

g) geometria dachów: płaskie, pochyłe (jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe) o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 7o do 55o, wygięte (o powierzchniach krzywych).

3. Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie zabudowy usługowej, sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych może być realizowane na samodzielnych działkach budowlanych.

4. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie obowiązują w stosunku do sieci infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych, sytuowanych na wydzielonych działkach budowlanych.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do drogi oraz granic przyległych nieruchomości, linie zabudowy, kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów, zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, a także standardy jakościowe ogrodzeń

§ 5. Dla terenu oznaczonego symbolem 9UP ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych - nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu, która nie obejmuje:

a) elementów zagospodarowania znajdujących się pod powierzchnią terenu,

b) wykuszy, gzymsów, okapów, elementów odwodnienia dachu, wykraczających na odległość nie większą niż 1,00 m,

c) obiektów małej architektury;

2) w zakresie kolorystyki elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego:

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia, z dopuszczeniem dla małych płaszczyzn stosowanie barw o wysokich stopniach nasycenia,

b) stosowanie dla elewacji klinkierowych i licowych - cegły czerwonej lub brązowej lub brązowo - czerwonej,

c) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia - czerwonej, brązowej, grafitowej, z dopuszczeniem szarej, z zastrzeżeniem, iż ustalone barwy nie dotyczą dachów płaskich oraz pełniących funkcję użytkową (w szczególności ogrodu, parkingu),

d) dopuszcza się, dla elewacji, pokryć dachowych, wykonywanych w nowych technologiach, stosowanie barw wynikających z zastosowanego materiału okładziny (w szczególności metalizowanej),

e) dopuszcza się stosowanie barw zastrzeżonych jako identyfikacja firm;

3) w zakresie rodzaju stosowanych materiałów elewacyjnych:

a) tradycyjne, w szczególności cegła, szkło, kamień, z dopuszczeniem stosowania substytutów imitujących wizualnie, tradycyjne materiały wykończeniowe oraz stosowania innych systemów elewacyjnych, w tym nowych technologii elewacyjnych (w szczególności elewacji aluminiowo - szklanych, stalowo - szklanych, ceramicznych, wentylowanych),

b) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych, blachy trapezowej i falistej;

4) w zakresie umieszczania znaków informacji wizualnej - nośników informacji (w tym szyldów reklamowych):

a) dopuszcza się dominanty wizualne stanowiące element informacji wizualnej, z zastrzeżeniem lit. c, tiret drugie,

b) dopuszcza się znaki informacji wizualnej, w tym reklamy wielkoformatowej, z zastrzeżeniem lit. c, tiret drugie,

c) zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej (w tym szyldów reklamowych):

- bezpośrednio na połaci dachowej i kalenicy,

- tablic reklamowych o zmiennej treści, w szczególności ekranów LED, w odległości mniejszej niż 50,00 m od linii rozgraniczających tożsamych z północno - wschodnią i wschodnią granicą obszaru objętego planem);

5) dopuszcza się umieszczanie reklam remontowo - budowlanych (bez ograniczeń powierzchni ekspozycyjnej);

6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 15,00m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz obiektów i budowli związanych z procesem produkcyjnym;

7) dopuszcza się realizację budynków w granicy z działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną, z zastrzeżeniem uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy i § 6 pkt 6 lit. a.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. Dla terenu, oznaczonego symbolem 9UP, ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji:

a) zakładów stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

b) zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

c) zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

d) składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych;

2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem - ustala się stosowanie instalacji opartych o wysokosprawne techniki spalania paliw;

3) w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem:

a) nakazuje się:

- utwardzanie placów i podjazdów, miejsc do parkowania, obsługujących projektowaną zabudowę,

- instalowanie urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się zagospodarowanie oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych na terenie działki budowlanej,

c) nakazuje się, w okresie prowadzenia robót budowlanych, stosowanie urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów oraz wyciekami z maszyn i samochodów (w szczególności stosowanie systemów separacji ropopochodnych),

d) zakazuje się wprowadzania ścieków komunalnych bezpośrednio do gruntu;

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi - nakazuje się wykorzystanie do celów budowlanych (w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu) nie zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, w związku z realizacją zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się, przemieszczanie nie zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót, o których mowa w pkt 4, poza obszar objęty planem, na tereny przeznaczone pod rekultywację lub poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych;

6) w zakresie zieleni:

a) ustala się wyznaczenie pasa zieleni urządzonej wzdłuż rzeki Psiny o szerokości 5,00 - 10,00 m w celu utrwalenia otuliny biologicznej rzeki,

b) ustala się kształtowanie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń, przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości drzew,

c) dopuszcza się wycinkę drzew, wprowadzając w każdym przypadku, obowiązek kompensacji przyrodniczej.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. W obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej.

2. Dla ochrony zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej, o średnicy 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Strefa, o której mowa w ust. 2, obejmuje teren, w którym mieści się zewidencjonowane stanowisko archeologicznego oraz otulina:

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska w miejscowości

Funkcja

Kultura

Chronologia

99-36

23

osada

przeworska

okr. rzymski

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. W obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 9. 1. W obszarze objętym planem nie występuje:

1) obszar szczególnego zagrożenia powodzią;

2) obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;

3) obszar na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

2. W obszarze objętym planem nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

3. W obszarze planu nie występują ustanowione strefy ochronne ujęć wody ani obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

4. W obszarze objętym planem nie występują tereny objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody.

5. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.

Rozdział 8
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 10. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, ustala się:

1) powierzchnię działki dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów nie mniejszą niż 2000 m2, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 40 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej wojewódzkiej (położonej poza granicami obszaru objętego planem) w przedziale 0 ÷ 180;

2) powierzchnię działki dla zabudowy usługowej nie mniejszą niż 1000 m2, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 20 m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej wojewódzkiej (położonej poza granicami obszaru objętego planem) w przedziale 0 ÷ 180;

3) powierzchnię działki dla pozostałej zabudowy nie mniejszą niż 1m2, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 1m oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej wojewódzkiej (położonej poza granicami obszaru objętego planem) w przedziale 0 ÷ 180.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. 1. Prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami: o odpadach, o ochronie środowiska oraz utrzymaniu czystości i porządku, obowiązującymi w gminie.

2. Naruszenie istniejących urządzeń melioracji (drenażu) wymaga przebudowy tych urządzeń lub budowy nowych, z dopuszczeniem ich przełożenia lub zarurowania.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Dla terenu, oznaczonego symbolem 9UP, ustala się obsługę komunikacyjną poprzez wykonanie włączenia do drogi publicznej gminnej dojazdowej - ul. Karola Miarki (skrzyżowanie lub zjazd publiczny).

2. Ustala się wymagania w zakresie miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

Rodzaj obiektu usługowego

lub użyteczności publicznej

Jednostka odniesienia

Liczba stanowisk postojowych na jednostkę odniesienia

Produkcja.

1.

Przemysł, obiekty produkcyjne, produkcyjno - usługowe oraz inna działalność usługowa, rzemieślnicza lub wytwórcza

100 zatrudnionych

nie mniej niż 25

Handel, restauracje,

2.

Urządzenia handlu (w tym obiekty handlu o pow. sprzedaży do 2000m2)

100 m2 pow. sprzedażowej

nie mniej niż 4 (nie mniej niż 6)

3.

Restauracje, kawiarnie

100 miejsc konsumpcyjnych

nie mniej niż 30

4.

Hotele, motele

100 łóżek

nie mniej niż 35

Biura, instytucje.

5.

Biurowce, kancelarie prawnicze, usługi profesjonalne

100m2 pow. użytkowej

nie mniej niż 4

3. Dopuszcza się naprzemienne wykorzystanie tych samych miejsc parkingowych, w sytuacji grupowania usług, dla których potrzeby parkingowe są rozłożone w czasie (w tym w układzie dnia, tygodnia).

4. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej warunkom zasad, o których mowa w ust. 2, koniecznym jest zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania (w granicach działki budowlanej).

5. Przy realizacji miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi ogólnie od 6 ÷ 20;

2) 2 stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi ogólnie od 21 ÷ 40;

3) 5% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.

§ 13

1. Dla terenu, oznaczonego symbolem 9UP, ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej:

a) z ujęcia wody w Głubczycach, usytuowanego poza granicą obszaru objętego planem,

b) zaopatrzenie w wodę ze studni rezerwowych ujęcia wody Głubczyce,

c) budowa nowych przewodów i urządzeń wodociągowych,

d) dopuszcza się inne niż wymienione w lit. a i b niniejszego punktu, rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym rezerwową;

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych na zasadach:

a) odprowadzanie ścieków do zbiorczych kolektorów sanitarnych, a następnie do oczyszczalni ścieków w Głubczycach, usytuowanej poza granicą obszaru objętego planem,

b) neutralizowanie ścieków przemysłowych poprzez stosowanie specjalistycznych urządzeń i technologii przed odprowadzeniem do kolektorów sanitarnych,

c) odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych (po ich oczyszczeniu) z powierzchni dróg i parkingów poprzez sieć kanalizacji deszczowej,

d) budowa nowych przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasadach:

a) zasilanie z GPZ 110/15kV, usytuowanego poza granicą obszaru objętego planem, poprzez sieć średniego napięcia, z dopuszczeniem prowadzenia zasilania z innych punktów zasilania,

b) rozbudowa istniejących sieci będzie realizowana poprzez sieć kablową średniego i niskiego napięcia, z dopuszczeniem lokalizacji stacji transformatorowych, z zapewnieniem dojazdu od strony istniejących i projektowanych dróg,

c) budowa nowych przewodów i urządzeń elektroenergetycznych,

d) dopuszcza się stosowanie mikro i małych instalacji fotowoltaicznych;

4) zaopatrzenie w gaz - zasilanie obszaru objętego planem z istniejącego obiektu gazowego - SRP I Głubczyce poprzez sieć gazową, zlokalizowanego poza granicą obszaru objętego planem;

5) zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach:

a) zaopatrzenie ze źródeł centralnych,

b) ogrzewanie elektryczne, a także stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym kotłownie gazowe, kotłownie olejowe,

c) dopuszcza się urządzenia wykorzystujące energie odnawialną;

5) telekomunikacji na zasadach:

a) budowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) realizacja sieci i urządzeń zapewniających dostęp do ruchomej, publicznej sieci telefonicznej, Internetu szerokopasmowego oraz umożliwiających bezprzewodowy dostęp do Internetu,

c) budowa sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych telefonii bezprzewodowej;

6) dopuszcza się prowadzenie innych sieci niż wymienione w pkt 1 ÷ 6, w szczególności telewizji kablowej, instalacji alarmowych.

2. W obszarze objętym planem, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, a także zmiany przebiegu lub likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ciągłości systemów zaopatrzenia w poszczególne media.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 14. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 15. Dla terenu, oznaczonego symbolem 9UP, ustala się stawkę procentową, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30 %.

Rozdział 13
Przepisy końcowe

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/109/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 25 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO PLANU, W TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do planu obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/15
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 25 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1. Ww. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczy następujących, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: utrzymania istniejących przewodów i urządzeń wodociągowych, w tym ich przebudowy, rozbudowy, budowy nowych przewodów i urządzeń, budowy nowych przewodów i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Sposób finansowania ww. zadań nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury prawne ze środków własnych gminy, z ewentualnym wsparciem, pozyskanym ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z funduszy Unii Europejskiej.

2. Plan nie obejmuje dróg publicznych gminnych oraz nie ustala inwestycji z zakresu budowy dróg publicznych gminnych, należących do zadań własnych Gminy Głubczyce, w związku z powyższym, niniejsze rozstrzygnięcie nie dotyczy zadań z ww. zakresu.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 443, poz. 774, poz.1265 i poz.1434.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe