reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r.
poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1607, 1640) - Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


Załącznik do Uchwały Nr XIX/342/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszcza do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa.

32

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa.

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

16

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej
i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

3.

Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej jednego
z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej.

8

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie danej szkoły podstawowej.

4.

W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

4

Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu
w obwodzie danej szkoły podstawowej krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

5.

Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem danej szkoły podstawowej.

2

Oświadczenie rodziców kandydata, w którym należy podać rok ukończenia danej szkoły podstawowej przynajmniej przez jednego z rodziców.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama