reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie 80 ust.4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[1])) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej na ternie gminy Strzelce Opolskie publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola lub inną formę wychowania przedszkolnego, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) dane podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres odpowiednio szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

3) numer rachunku bankowego odpowiednio szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

4) planowaną liczbę uczniów w roku na jaki dotacja ma być udzielona,

5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji,

6) numer i datę wpisu do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

7) numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

8) planowane liczbę uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

9) planowaną liczbę uczniów zamieszkałych poza gminą Strzelce Opolskie.

3. W przypadku, kiedy szkoła, przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego funkcjonuje w ramach zespołu, wniosek, o którym mowa w ust.2, sporządzany jest odrębnie dla każdego typu lub rodzaju szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Dotacja obliczana jest i przekazywana jest w terminach miesięcznych - do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości 1/12 należnej kwoty, z uwzględnieniem liczby uczniów aktualnej na dzień 1 miesiąca.

2. Warunkiem uruchomienia w danym miesiącu należnej dotacji jest złożenie do organu dotującego do dnia 10 danego właściwego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub zamieszkałych poza gminą Strzelce Opolskie ze wskazaniem gmin ich faktycznego zamieszkiwania.

3. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest zgodnie z liczbą uczniów wykazanych w czerwcu, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy.

§ 3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego przekazuje, najpóźniej do dnia 10 stycznia roku udzielenia dotacji, organowi dotującemu w przypadku uczęszczania uczniów niepełnosprawnych, potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię aktualnej opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W przypadku zmiany, w roku na który dotacja jest przyznawana, tych dokumentów, utraty ich mocy lub zwiększenia się liczby uczniów niepełnosprawnych posiadających tego rodzaju dokument, należy o tym niezwłocznie poinformować organ dotujący, przedstawiając odpowiednią kopię nowego dokumentu lub pisemną informacje o utracie jego mocy.

§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedstawia organowi dotującemu co miesiąc pisemne sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji - narastająco od pierwszego miesiąca, za który dotacja byłą wypłacona; w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie należnej części dotacji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki. określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.1), z wyszczególnieniem tych wydatków.

§ 5. 1. Organ dotujący przeprowadza co najmniej raz w roku w dotowanej szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Organ dotujący bieżąco kontroluje prawidłowość wykorzystywania udzielonej dotacji - na podstawie informacji przekazanych mu przez osobę prawna lub fizyczną prowadzącą dotowaną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

3. Organ dotujący ma prawo żądania od kontrolowanego wyjaśnień i dodatkowych informacji, w tym pisemnie lub elektronicznie, w czasie przeprowadzania kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności rozliczenia udzielonej dotacji.

4. Osoba dokonująca z upoważnienia organu dotującego kontroli ma prawo żądania od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do tej kontroli odpisów i kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów, oraz zestawień lub obliczeń opartych na dokumentach.

5. W przypadku, gdy dokumenty, w szczególności rachunkowe, dotyczące wykorzystania dotacji prowadzone są poza siedziba kontrolowanego , kontrolowany obowiązany jest zapewnić kontrolującemu w swojej siedzibie dostęp do tych dokumentów wraz z dowodami księgowymi na czas kontroli.

6. Ustalenia kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisują kontrolowany i kontrolujący.

7. Kontrolowany może wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa w ust.6, lub odmówić podpisania protokołu i złożyć wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy w terminie 3 roboczych dni od przedstawienia mu protokołu kontroli.

8. W przypadku wniesienia przez kontrolowanego zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli, o ile zastrzeżenia lub wyjaśnienia okażą się w sposób oczywisty zasadne. W przeciwnym wypadku wniesienie zastrzeżeń lub odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowią przeszkody do podjęcia postepowania pokontrolnego przez organ dotujący.

9. Organ dotujący kieruje wystąpienie pokontrolne oraz, w razie konieczności, wezwanie do zwrotu kwoty nienależnie pobranej dotacji do osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej skontrolowane szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego.

§ 6. W przypadku szkół, przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego, dla których kwota dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Strzelce Opolskie, wypłacana jest miesięcznie część dotacji w wysokości obowiązującej w grudniu roku bezpośrednio poprzedzającego rok udzielenia dotacji - do miesiąca, w którym gmina Strzelce Opolskie poweźmie informację o wysokości tego elementu części oświatowej przypadającej jej subwencji ogólnej. W miesiącu następującym po miesiącu powzięcia tej informacji dokonuje się odpowiedniego wyrównania kwot wypłaconych części miesięcznych dotacji.

§ 7. Dotacja ulega wstrzymaniu w przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca dotychczas tę szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego obowiązana jest złożyć pisemnie rozliczenie się z otrzymanej dotacji, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym wypłacono jej ostatnią należną część dotacji oraz w tym terminie dokonać zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na ternie gminy Strzelce Opolskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Gabriela Puzik


[1]) Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1668, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 2016, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. Nr 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz. 7, 290, 538, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629, 1640.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama