reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 1.836.269 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 866.077 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.702.346 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.836.191 zł, w tym:

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.839.891 zł

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 3.700 zł

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.151.281 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


mgr Danuta Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę persaldo 1.836.269 zł (zwiększa się o kwotę 934.662 zł a zmniejsza się o kwotę 2.770.931 zł), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 866.077 zł (zwiększa się o kwotę 934.662 zł a zmniejsza się o kwotę 68.585 zł), w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 3.622 zł (zwiększa się o kwotę 72.207 zł a zmniejsza się o kwotę 68.585 zł), w tym:

· w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 3.642 zł

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem persaldo 57.180 zł (zwiększa się o kwotę 65.765 zł a zmniejsza się o kwotę 8.585 zł), w tym:

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 10.330 zł, z czego:

- §0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 330 zł,

- §0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 5.000 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5.000 zł

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem persaldo 15.785 zł, z czego:

- §0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 20.370 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 4.585 zł

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem persaldo 1.665zł, z czego:

- §0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 165 zł,

- §0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 4.000 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5.500 zł

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 29.400 zł, z czego:

- §0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 20.900 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 8.500 zł

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem persaldo 57.200 zł (zwiększa się o kwotę 2.800 zł a zmniejsza się o kwotę 60.000 zł), w tym:

* w Domu Dziecka zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.800 zł, z czego:

- §0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zwiększa się o kwotę 700 zł

- §0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 2.000 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 100 zł

* w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) o kwotę 60.000 zł

b) plan udziałów w podatkach zwiększa się o kwotę 771.375 zł, w tym:

· w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 771.375 zł, z czego:

- §0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 271.375 zł,

- §0020 - podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 500.000 zł

c) plan subwencji zwiększa się o kwotę ogółem 91.080 zł, w tym:

· w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 37.308 zł

· w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 53.772 zł

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.702.346 zł, w tym:

a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 2.702.346 zł, w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji (brak wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie ""Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa", które nie jest końcowo certyfikowane - ostatni wniosek o rozliczenie nie jest zatwierdzony do wypłaty) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 2.702.346 zł, z czego:

- §6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 2.296.994 zł,

- §6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 405.352 zł

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 78 zł (zwiększa się o kwotę 80.507 zł a zmniejsza się o kwotę 80.585zł), tym:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 20 zł (zwiększa się o kwotę 64.565 zł a zmniejsza się o kwotę 64.585 zł), w tym:

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 57.180 zł (zwiększa się o kwotę 61.765 zł a zmniejsza się o kwotę 4.585 zł), w tym:

* w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 10.330 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie pracowni sprzedaży) zwiększa się o kwotę 3.000 zł,

- §4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 3.330 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych (koszty kursów dla młodzieży) zwiększa się o kwotę 4.000 zł

* w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem persaldo 15.785 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do pracowni: lampy oraz krzesła) zwiększa się o kwotę 20.370 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.585 zł

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych) zwiększa się o kwotę 1.665 zł

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 29.400 zł, w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 19.800 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 17.000 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.000 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.800 zł

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4260 - zakup energii) zwiększa się o kwotę 9.600 zł

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 57.200 zł (zwiększa się o kwotę 2.800zł a zmniejsza się o kwotę 60.000 zł) w tym:

* w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach tych powiatów) o kwotę ogółem 17.502 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Raciborskiego o kwotę 15.900 zł (plan po zmianie wynosi 64.100 zł),

- zmniejsza się dotacje dla Powiatu Ostrowiec Świętokrzyski o kwotę 1.602 zł (plan po zmianie wynosi 78.398 zł)

* w Domu Dziecka zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup prezentów świątecznych dla wychowanków) o kwotę 2.800 zł

* w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych) o kwotę 42.498 zł

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 58 zł (zwiększa się o kwotę 15.942 zł a zmniejsza się o kwotę 16.000 zł), w tym:

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 12.300 zł

· w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na inwestycje (§6050 - wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - środki na przygotowanie ekspertyzy technicznej do określenia zakresu prac oraz zastosowania określonych systemów celem dostosowania budynku bursy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych) realizowany przez Bursę Szkolną o kwotę 12.300 zł

· w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się środki na realizację zadania "Termomodernizacja poddasza z wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie - Koźlu" - dostosowanie planu do zawartych umów z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę persaldo 58 zł (zwiększa się o kwotę 3.642 zł a zmniejsza się o kwotę 3.700 zł)

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zwiększa się również przychody budżetu o kwotę ogółem persaldo 1.836.191 zł, z czego:

- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zwiększa się o kwotę 1.839.891 zł,

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§9520 - zmniejsza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania "Termomodernizacja poddasza z wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie - Koźlu") zmniejsza się o kwotę 3.700 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama