reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI.62.2015 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 235 ust.1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U.z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.7.2014 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, wprowadza się zmiany:

1) w planie dochodów majątkowych, jak w załączniku nr 1;

2) w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 2;

3) w planie wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3;

4) ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 r., jak w załączniku nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Łukasz Dydzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.62.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2015 ROKU

I. ( - ) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych

l.p.

§

Nazwa działu i rozdziału

Plan dochodów w zł

1

2

3

4

852

POMOC SPOŁECZNA

11 665,05

85295 Pozostała działalność

11 665,05

1

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

11 665,05


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.62.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących 2015 r. (w zł)

( - ) Zmniejszenie planu wydatków bieżących

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

planu

z tego :

Wydatki

jednostek

budżetowych

w tym

dotacje na zadania

bieżące

świadczenia

na rzecz osób

fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wynagrodzenia

i składki od nich

naliczane

związane z

realizacją ich

statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.62.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

( + ) Zwiększenia planu wydatków majątkowych 2015 r. (w zł)

Dział

Rozdział

N a z w a

Zwiększenie

planu

z tego :

Inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym :

Zakup

i objęcie akcji

oraz udziałów

Wniesienie

wkładów do

spółek prawa

handlowego

wydatki na programy fin. z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

( - ) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych 2015 r. (w zł)

Dział

Rozdział

N a z w a

Zmniejszenie

planu

z tego :

Inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym :

Zakup

i objęcie akcji

oraz udziałów

Wniesienie

wkładów do

spółek prawa

handlowego

wydatki na programy fin. z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

852

Pomoc społeczna

11 665,05

11 665,05

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

11 665,05

11 665,05

0,00

0,00

0,00

11 665,05

11 665,05

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.62.2015
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł)

klasyf.

l.p.

nazwa zadania

wartość

010

I.

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050

1

- Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej

50 000,00

§ 6060

Wykupy sieci wodociągowej

50 000,00

600

II.

Transport i łączność

386 785,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne:

przebudowa dróg

§ 6050

1

- Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie)

25 000,00

§ 6050

2

- Komprachcice: ul. Szkolna

190 000,00

§ 6050

3

- Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie)

30 000,00

§ 6050

4

- Chmielowice: ul. Ogrodowa

40 000,00

§ 6050

5

- Chmielowice: modernizacja wjazdu do Publ. Szkoły Podstawowej

15 000,00

§ 6050

6

- Komprachcice: wjazd w ul. Rolniczą

10 000,00

§ 6050

7

projekty techniczne przebudowy dróg

§ 6050

8

- Komprachcice: aktualizacja projektu ul. Bursztynowej

41 785,00

§ 6050

9

FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej

15 000,00

§ 6050

10

Komprachcice: c.d. budowa parkingu przy ul . Niemodlińskiej

20 000,00

750

III.

Administracja puliczna

100 000,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 6050

1

Modernizacja wnętrza budynku UG

100 000,00

754

IV.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30 000,00

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060

1

- PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego

30 000,00

801

V.

Oświata i wychowanie

47 800,00

rozdz. 80104 Przedszkola

§ 6050

1

PNW: Modernizacja (łazienka, ściana od strony Złobka)

40 000,00

§ 6060

2*

Komprachcie - zakup tablicy interaktywnej

7 800,00

852

VI.

Pomoc społeczna

413 078,47

rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 6050

1*

Budowa schodów budynku ZOZ z zadaszeniem

199 237,16

§ 6050

2

Docieplenie ścian ZOZ

185 439,11

§ 6050

3

Winda dla niepełnosprawnych zamiast podjazdu do ZOZ

28 402,20

853

VII.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 773 778,83

rozdz. 85305 Żłobki

§ 6050

1

- PNW: budowa żłobka

1 773 778,83

900

VIII.

Gospodarka komunalna

1 959 825,00

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6010

1

Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.

1 575 000,00

§ 6060

2

Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów

150 000,00

§ 6060

3

Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice

100 000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie placów i ulic

§ 6050

4

Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie

50 000,00

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§ 6050

5

Projekt budowy schodów budynku ZOZ z podjazdem lub windą

3 000,00

§ 6050

6

Przebudowa klatki schodowej budynku ZOZ

10 000,00

rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 6050

7

FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych

5 200,00

§ 6050

8

Chmielowice - c.d. utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych

3 000,00

§ 6050

9

FS Ochodze - budowa placu w kostce 160m kw. (pod lasem)

16 000,00

§ 6050

10

FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego

8 810,00

§ 6050

11

Dziekaństwo - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza komunalnego

5 000,00

§ 6050

12

projekty techniczne przebudowy kotłowni na gazowe

25 215,00

§ 6060

13

FS Chmielowice - zakup kosiarki samobieżnej

8 600,00

921

IX.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 800,00

rozdz. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice

§ 6060

1

FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego

6 800,00

926

X.

Kultura fizyczna

50 000,00

rozdz. 92106 Obiekty sportowe

§ 6060

1

Budowa street workout i siłowni pod chmurką

50 000,00

4 868 067,30

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama