Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się Statut Sołectwa Jedlice o następującej treści:

Statut Sołectwa Jedlice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa organizację i zasady działania Sołectwa Jedlice.

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Jedlice;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ozimek;

3) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Ozimku;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ozimka;

5) Sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa Jedlice;

6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Jedlice;

7) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Jedlice.

§ 3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy Ozimek;

3) postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Nazwa i obszar sołectwa

§ 4. Ogół mieszkańców wsi Jedlice tworzy jednostkę pomocniczą: Sołectwo Jedlice.

§ 5. 1. Sołectwo obejmuje obszar wsi Jedlice.

2. Sołectwo obejmuje obszar 11 ha.

3. Granice obszaru sołectwa, okazane są na mapce stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział 3.
Zakres działania i zadania sołectwa oraz sposób ich realizacji

§ 6. Celem działania sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty sołeckiej jak i udziału w realizacji zadań Gminy.

§ 7. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów:

1) udział w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego sołectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji sołeckich, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, poszanowania mienia;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa i poprawy jego estetyki;

4) troska o środowisko naturalne oraz promowanie działań proekologicznych;

5) organizowanie na terenie sołectwa imprez, wystaw, konkursów z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów;

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego;

7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;

8) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa;

9) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa, z którymi zwróci się Rada lub Burmistrz.

§ 8. Zadania sołectwa określone w § 7 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa;

3) współuczestnictwo w przeprowadzaniu konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę Miejską czy Burmistrza, zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie;

4) przedstawianie organom Gminy propozycji podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest sołectwo, kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 9. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy sołectwa;

2) Sołtys, jako organ wykonawczy.

§ 10. 1. Kadencja organów sołectwa, o których mowa w § 9 odpowiada kadencji Rady Miejskiej.

2. Burmistrz zwołuje zebranie wiejskie w przedmiocie wyboru organów sołectwa w terminie do 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów samorządowych.

§ 11. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał w sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa;

2) uchwalanie programów działania sołectwa;

3) okresowa i roczna ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa lub w których o ich wyrażenie wystąpił właściwy organ Gminy, a w szczególności:

a) gospodarowania mieniem gminnym na terenie sołectwa,

b) utrzymania, remontów urządzeń komunalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleń planu funduszu sołeckiego lub zadań gospodarczych gminy,

c) przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

d) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa i jego realizacji,

e) innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada Miejska lub Burmistrz uzna za celową.

§ 12. 1. Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

2. W zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na wniosek Rady Sołeckiej;

4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku niemożności zwołania zebrania przez sołtysa lub w przypadku nie wybrania sołtysa, zebranie wiejskie może zwołać Burmistrz na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4

3. Zebranie wiejskie winno odbyć się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku do Sołtysa lub w sytuacji o której mowa w § 13 ust.2 do Burmistrza, chyba że zapadną z wnioskodawcą inne ustalenia.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. Termin, miejsce i tematykę zebrania wiejskiego Sołtys lub Burmistrz w sytuacji, o której mowa w §13 ust.2, podaje do wiadomości mieszkańcom co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z § 14 ust.2.

2. Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys lub osoba wybrana na przewodniczącego zebrania przez uczestników zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania na zebraniu wiejskim ma prawo zgłosić zmiany do porządku obrad.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania osób, zgodnie z treścią § 12 ust.1 niniejszego statutu.

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie wiejskie może odbyć się w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim osób i podejmowane uchwały czy opinie są prawomocne.

§ 17. 1. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami sołectwa jest jawne, z wyjątkiem spraw dla których przepisy prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczy głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie uwzględnia się.

3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys lub osoba która przewodniczyła zebraniu.

§ 18. 1. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządzany jest protokół, spisany przez protokolanta wybranego przez uczestników zebrania.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie wiejskie;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim, stwierdzenie prawomocności zebrania;

3) ustalony porządek obrad;

4) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków;

5) podjęte uchwały na zebraniu wiejskim;

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników;

7) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego oraz protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.

4. Numerację protokołów i uchwał prowadzi się w sposób ciągły przez kadencję.

§ 19. 1. Sołtys lub przewodniczący obrad przekazuje Burmistrzowi uchwały zebrania wiejskiego i kopię protokołu w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego.

2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały, wnioski z zebrania wiejskiego we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady w terminie 30 dni od daty przekazania wniosków przez sołtysa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później, niż w ciagu 2 miesięcy.

§ 20. W zebraniu wiejskim mogą brać udział pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, jednostek organizacyjnych gminy dla referowania spraw, udzielania wyjaśnień.

§ 21. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, w trybie określonym w § 32 do § 41 niniejszego Statutu.

§ 22. 1. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem.

2. Do zadań Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji;

2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy;

3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich;

4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej;

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) sporządzanie sprawozdania z swej działalności, w tym sprawozdania finansowego;

8) prowadzenie dokumentacji sołectwa;

9) przekazywanie Burmistrzowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich;

10) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

11) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie;

12) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza;

13) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji sołtysa wynikających z przepisów prawa.

§ 23. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym, inicjującym i wspomagającym Sołtysa, mogącym podejmować określone sprawy zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Sołtysa.

§ 24. 1. Rada Sołecka składa się z 3 członków.

2. Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybierają jej członkowie na swym pierwszym posiedzeniu.

3. Kadencja Rady Sołeckiej jest równa kadencji Sołtysa.

§ 25. Rada Sołecka:

1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskania i przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa;

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;

4) współdziała z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań;

5) organizuje imprezy wiejskie w sołectwie.

§ 26. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sołtysa.

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

§ 27. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy, organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

§ 28. Z działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa sprawozdanie na zebraniu wiejskim.

§ 29. Sołtys informuje w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców o posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 30. Mieszkańcy sołectwa mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

Rozdział 5.
Zasady, tryb wyborów organów sołectwa

§ 31. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Ozimka.

§ 32. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na wyborczym zebraniu mieszkańców zwanym dalej zebraniem wyborczym i wyboru dokonują wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

§ 33. Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wyborczego, uprawnionych do głosowania.

§ 34. 1. Zebranie, o którym mowa w § 33 zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz proponuje porządek obrad zebrania wyborczego.

2. Termin zebrania, na którym przeprowadzony zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni wcześniej w sołectwie, zgodnie z § 14 ust.2.

3. Burmistrz przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.

4. Porządek zebrania wyborczego przewiduje:

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;

2) wybór komisji skrutacyjnej;

3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4) wybór Sołtysa;

5) wybór Rady Sołeckiej;

6) pytania i wolne wnioski.

§ 35. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wyborczym przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wyborczym.

§ 36. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wyborczego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 37. 1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa.

§ 38. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania, które opatrzone są pieczątką Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

2. Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.

3. Karty do głosowania komisja skrutacyjna rozdaje mieszkańcom uprawnionym do głosowania w celu dokonania wyboru.

§ 39. 1. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono jednego kandydata polega na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "tak", kiedy wyborca oddaje głos za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "nie" kiedy wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu oddano więcej głosów na "tak" od ilości głosów na "nie".

3. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono kilku kandydatów polega na postawieniu znaku "x" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

4. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał największa liczbę głosów.

5. W przypadku gdy spośród więcej niż dwóch zgłoszonych kandydatów kandydaci uzyskali równą ilość głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania. W głosowaniu tym biorą tylko udział kandydaci, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma ponownie równą liczbę głosów, wybory pozostają nierozstrzygnięte. Burmistrz zwołuje kolejne zebranie wyborcze w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

6. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, przeprowadza się wybory ponownie w terminie do 3 miesięcy.

§ 40. 1. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku "x" przy nazwiskach kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby wybieranych członków.

2. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równą ilość głosów stosuje się § 39 ust.5.

§ 41. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 mogą złożyć :

1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;

2) Rada Sołecka;

3) Burmistrz.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Burmistrza.

4. Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 zwołuje Burmistrz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

5. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.

7. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 42. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) utraty prawa wybieralności;

3) śmierci;

4) odwołania z przyczyn określonych w § 41 ust.1.

§ 43. 1. Po wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Burmistrz zarządza w terminie do 30 dni wybory, zwołując wyborcze zebranie mieszkańców.

2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 odbywają się według zasad określonych w § 36 - § 40 niniejszego statutu.

3. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

§ 44. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu.

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie protestu.

4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę na podstawie przez nią zgromadzonych materiałów dowodowych, w której:

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i protest oddala.

Rozdział 6.
Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa

§ 45. 1. Na wniosek zebrania wiejskiego Burmistrz może przekazać sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie po podjęciu przez Burmistrza zarządzenia o przekazaniu mienia.

§ 46. 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem;

3) pobieranie i dysponowanie pożytkami z mienia;

4) działanie określone w pkt. 3 dokonuje się poprzez budżet gminy, tzn. pobieranie pożytku podlega wpłacie na konto dochodów gminy a dysponowanie tymi środkami dokonuje się poprzez plan wydatków gminy.

§ 47. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

§ 48. Dochodami sołectwa mogą być dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych.

§ 49. 1. Sołectwo ma prawo do korzystania ze środków budżetu gminy, wyodrębnionych na wspieranie działalności jednostek pomocniczych gminy w tym środków z funduszu sołeckiego.

2. Wniosek (uchwałę) zebrania wiejskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu gminy w roku kolejnym Sołtys przedkłada Burmistrzowi w terminie do 30 września danego roku budżetowego.

§ 50. Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie sołectwa realizowane są w ramach planu zadań gospodarczych na dany rok.

Rozdział 7.
Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 51. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem.

2. Kontrola działalności sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 52. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:

1) Rada Miejska;

2) Burmistrz.

§ 53. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej, która dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectwa, zgodnie z uchwalonym planem kontroli.

§ 54. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz, który zobowiązany jest do:

1) czuwania aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia, i aby środki finansowe sołectwa wydatkowane były zgodnie z przepisami;

2) stworzenie warunków, aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

§ 55. 1. Burmistrz jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji są sprzeczne z prawem powinien wstrzymać ich realizację.

2. O stanowisku Burmistrza w sprawach określonych w ust. 1 organy sołectwa mogą wnieść odwołanie do Rady Miejskiej, która w formie uchwały orzeka czy wstrzymanie realizacji uchwał jest zasadne.

§ 56. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy wymienione w § 52 mogą delegować swych przedstawicieli.

Rozdział 8.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 57. Zmiany do statutu sołectwa dokonuje Rada Miejska w Ozimku w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

§ 58. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 59. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 60. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/100/ 15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe