Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/147/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, Nr 227 poz. 1570; Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; Nr 31 poz. 206; Nr 98 poz. 817; Nr 95 poz. 788; Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 78 poz. 513; Nr 107 poz. 679; z 2011 r. Nr 63 poz. 322; Nr 82 poz. 451; Nr 106 poz. 622; Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657; Nr 122 poz. 696; z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544; z 2013 r. poz. 1245; z 2014 r. poz. 822 i poz. 1491; z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 788, poz. 875, poz. 1771, poz. 1926) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Harmonogram dyżurów aptek w Strzelcach Opolskich w 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/133/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/147/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XV/147/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

do Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XV/147/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe