Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII.112.2015 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

L.p.

Wyszczególnienie kryteriów

Liczba punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

100

2

Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych dziecka znajduje się w obwodzie szkoły

75

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

45

4

Dziecko, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczało do Publicznego Przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

15

§ 2. W celu wykazania spełniania kryterium z § 1 rodzice/opiekunowie prawni dziecka kandydata na ucznia zobowiązani są dostarczyć do wglądu dokumenty wskazujące ich miejsce pracy, oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Roden

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe