Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII.114.2015 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 943) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wniosek o realizację zadania publicznego składa się do Burmistrza Białej w terminie do 31 lipca danego roku budżetowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Roden


[1]) Zm. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1333, 1339 i 1777.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe