Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/159/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515), w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci młodsze,
w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią mniej niż 50% liczby wszystkich dzieci w grupie to pensum nauczyciela wynosi 25 godzin.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci młodsze,
w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią 50% lub więcej, liczby wszystkich dzieci w grupie, to pensum nauczyciela wynosi 22 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe