Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/218/15 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania nazwy rondu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu, znajdującemu się u zbiegu ulic- Józefa Bema, Adama Asnyka, Racławickiej oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nysie, uwidocznionemu na mapie stanowiącej załącznik do uchwały, nazwę "Rondo Niepodległości".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny


Załącznik do Uchwały Nr XV/218/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe