reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/371/15 Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola
wg załączników do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której zamieszkują mieszkańcy - DOGO - 2;

2) Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DOGO - 3;

3) Załącznik nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DOGO - 4;

4) Załącznik nr 4 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola - DOGO - 5;

5) Załącznik nr 5 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku- DOGO- 6;

6) Załącznik nr 6 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola - ZOGO - 2;

7) Załącznik nr 7 - wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu - ZOGO-3.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola obowiązani są złożyć Prezydentowi Miasta Opola w Urzędzie Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Deklarację w formie elektronicznej składający może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) przy wykorzystaniu Platformy e- Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, lub

2) za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

3. Nie wymaga się znakowania czasem dokumentu elektronicznego.

4. Dostarczenie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Opola każdorazowo zostanie potwierdzone elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru, które nadawca odbiera za pomocą skrzynki kontaktowej, z której wysłana została korespondencja do urzędu.

5. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w §3 ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej
e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą. Układ informacji i powiązań między nimi określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

6. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w §3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały formatem dokumentu elektronicznego jest XML (ang. Extensible Markup Language)
z kodowaniem znaków używanych w dokumencie: UTF-8 (w systemie Unicode). Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola oraz uchwała nr XIII/215/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola.


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/371/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/371/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama