reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2015r., poz.1515), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 30.025.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: 28.900.000,00 zł;

2) dochody majątkowe: 1.125.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31.568.000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 28.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) wydatki majątkowe 2.968.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.543.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.543.000,00 zł.

§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.366.288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 823.288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 160.000,00 zł. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

§ 8. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 50.039,92 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet zał. Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Budżet zał. Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Budżet zał. Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Budżet zał. Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Budżet zał. Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Budżet zał. Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Budżet zał. Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/163/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Budżet zał. Nr 8

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama