reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Murów

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b, ust. 3c,
art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w
§1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) typ KP-7 (pojemność 7m3) - 772,00 zł;

2) typ 1100 (pojemność 1100 l ) - 80,00 zł;

3) typ 240 (pojemność 240 l ) - 42,00 zł;

4) typ 120 (pojemność 120 l) - 21,00 zł.

2. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) typ KP-7 (pojemność 7m3) - 819,00 zł;

2) typ 1100 (pojemność 1100 l) - 82,00 zł;

3) typ 240 (pojemność 240 l) - 56,00 zł;

4) typ 120 i mniejsze (pojemność 120 l i mniejsze) - 35,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 i §3.

§ 5. 1. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości deklarowanych pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3 ust. 1 lub ust. 2.

3. Wzór deklaracji o których mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała.

§ 6. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszącą:

1) 168,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 280,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Onyszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama