reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Murów

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez:

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

3. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Gminy Murów lub przesłać do Urzędu Gminy w Murowie listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji należy określić w jednym z następujących formatów danych: DOC, ODT, PDF, XML, przy czym wzór deklaracji jest zgodny z zakresem danych zawartych
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały;

2) deklarację należy przesłać:

a) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1114) oraz opatrzyć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy lub

b) za pomocą poczty elektronicznej e-mail oraz opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Onyszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Murów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Gminy Murów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama