reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/139/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 49.586 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 10.086 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.086 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.086 zł; z tego:

- w § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.086 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 39.500 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 39.500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 39.500 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 39.500 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 158.840 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 19.500 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 19.500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 19.500 zł; z tego:

- w § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 19.500 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 15.000 zł

a) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 15.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 119.340 zł

a) w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 119.340 zł

1) dochody bieżące o kwotę 119.340 zł; z tego:

- w § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 119.340 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 1.196.358 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 204.766 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 204.766 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 204.766 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 29.766 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.766 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 29.766 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 175.000 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 175.000 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 160.000 zł; z tego: w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 136.000 zł, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.000 zł, w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.539 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.539 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.539 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.312 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.312 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 227 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.683 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.683 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.683 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.683 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.247 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.436 zł

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 33.581 zł

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 33.581 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 33.581 zł; z tego:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015 o kwotę 33.581 zł

5) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 8.492 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.492 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.492 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.492 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.492 zł, z tego: rezerwy o kwotę 8.492 zł, z tego: rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 8.492 zł

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 219.233 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.540 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.540 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.540 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.540 zł

b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 44 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 44 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 44 zł

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 28.856 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 28.856 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.960 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.960 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.666 zł; z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23.666 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.230 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 800 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł

f) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 22 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 22 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 zł

g) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.000 zł

h) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 177.971 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 177.971 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 177.971 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 169.785 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.186 zł

i) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.000 zł

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 18.300 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 18.300 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 18.300 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.971 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 17.942 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 329 zł

8) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.000 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 6.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000 zł

9) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.094 zł

a) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 9.524 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 9.524 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.092 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.092 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.426 zł; z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.426 zł

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 570 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 570 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 570 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 570 zł

10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 684.670 zł

a) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 684.670 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 684.670 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 684.670 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 684.670 zł; z tego: w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 550.800 zł, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 133.870 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 505.612 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 29.766 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 29.766 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 29.766 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 29.766 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.766 zł

4) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.539 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 5.539 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.539 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.539 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.539 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.683 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.683 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.683 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.683 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 435.734 zł

a) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 91.733 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 91.733 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 91.733 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 87.635 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.098 zł

b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 197.579 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 197.579 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 197.579 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 189.627 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 7.952 zł

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 141.370 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 141.370 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 141.370 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 141.370 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 800 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 800 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 800 zł

e) w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.988 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.988 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.988 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.966 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 22 zł

f) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 264 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 264 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 264 zł

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 18.300 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 18.300 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 18.300 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.300 zł; z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.300 zł

6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.000 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 6.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 6.000 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.590 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.590 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.590 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.590 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.590 zł

b) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.000 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 800.000 zł; z kwoty 1.870.868 zł do kwoty 1.070.868 zł

- planowany w wysokości 1.070.868 zł deficyt budżetu Powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.070.868 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 ogółem o kwotę 800.000 zł; z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji planowanych do wyemitowania przez Powiat w 2015 r.) zmniejsza się o 800.000 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.814.314 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.392.070 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.066.794 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 326.115 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 134.456 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 10.030 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 166.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

2) Dochody majątkowe: 2.422.244 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 205.147 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 203.021 zł

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 131.298 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 3.829.136 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 2.400.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 1.429.136 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

3. WYDATKI OGÓŁEM: 69.885.182 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.612.130 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.710.184 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.008.913 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.701.271 zł; w tym: rezerwy ogółem: 433.439 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 231.931 zł; rezerwy celowe: 201.508 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.764.536 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.458 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.429.264 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 380.236 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 0 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 7.273.052 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.958.588 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 189.479 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.314.464 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 236.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 50.000 zł

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2015 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2015 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2015 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/139/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2015

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama