reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626, 1877 i z2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 )

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/ 13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76.820,00 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

75.820,00

80101

Szkoły podstawowe

1.220,00

I. dochody bieżące

1.220,00

0690

Wpływy z różnych opłat

220,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

1.000,00

80104

Przedszkola

74.600,00

I. dochody bieżące

74.600,00

0830

Wpływy z usług

22.200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

52.400,00

852

Pomoc społeczna

1.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.000,00

I. dochody bieżące

1.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.000,00

RAZEM :

76.820,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 175.000,00 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

175.000,00

60017

Drogi wewnętrzne

175.000,00

I. dochody majątkowe

175.000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

175.000,00

RAZEM :

175.000,00

3. Dokonuje się zmian w dochodach, jak niżej :

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.000,00

01095

Pozostała działalność

1.000,00

I. dochody bieżące

1.000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

1.000,00

750

Administracja publiczna

4.900,00

75023

Urząd gminy

4.900,00

I. dochody bieżące

4.900,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

4.900,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.000,00

I. dochody bieżące

1.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000,00

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

84.424,00

84.424,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4.100,00

I. dochody bieżące

4.100,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

4.100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

25.650,00

70.000,00

I. dochody bieżące

25.650,00

70.000,00

0310

Podatek od nieruchomości

70.000,00

0320

Podatek rolny

23.000,00

0340

Podatek od środków transportowych

1.150,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

49.650,00

9.400,00

I. dochody bieżące

49.650,00

9.400,00

0310

Podatek od nieruchomości

20.000,00

0320

Podatek rolny

24.350,00

0340

Podatek od środków transportowych

5.300,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

4.085,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

500,00

0690

Wpływy z różnych opłat

400,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4.415,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5.024,00

5.024,00

I. dochody bieżące

5.024,00

5.024,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw( opłata adiacencka )

5.024,00

0690

Pozostałe odsetki

24,00

758

Różne rozliczenia

2.000,00

2.000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2.000,00

2.000,00

I. dochody bieżące

2.000,00

2.000,00

0920

Pozostałe odsetki

2.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2.000,00

801

Oświata i wychowanie

1.400,00

1.400,00

80101

Szkoły podstawowe

1.150,00

I. dochody bieżące

1.150,00

0920

Pozostałe odsetki

20,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.130,00

80104

Przedszkola

1.200,00

250,00

I. dochody bieżące

1.200,00

250,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

500,00

0830

Wpływy z usług

700,00

0920

Pozostałe odsetki

40,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

210,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

200,00

I. dochody bieżące

200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

200,00

852

Pomoc społeczna

6.500,00

6.500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.500,00

I. dochody bieżące

6.500,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.250,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5.250,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6.500,00

I. dochody bieżące

6.500,00

0830

Wpływy z usług

6.500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.900,00

90002

Gospodarka odpadami

4.900,00

I. dochody bieżące

4.900,00

0690

Wpływy z różnych opłat

4.000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

900,00

RAZEM :

100.224,00

100.224,00

W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy

1. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26.820,00 zł

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

25.820,00

75023

Urzędy gmin

25.820,00

a) wydatki bieżące

25.820,00

1) wydatki jednostek budżetowych

25.820,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

25.820,00

852

Pomoc społeczna

1.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.000,00

a) wydatki bieżące

1.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych

1.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.000,00

RAZEM :

26.820,00

.

2. zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 269.000,00 zł

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

269.000,00

60017

Drogi wewnętrzne

269.000,00

a) wydatki majątkowe

269.000,00

W tym: inwestycje

269.000,00

RAZEM :

269.000,00

3 Dokonuje się przeniesień między wydatkami:

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

750

Administracja publiczna

3.000,00

75095

Pozostała działalność

3.000,00

a) wydatki bieżące

3.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych

3.000,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

3.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

822,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

822,00

a) wydatki bieżące

822,00

1) wydatki jednostek budżetowych

822,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

822,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.200,00

378,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

378,00

a) wydatki bieżące

378,00

1) wydatki jednostek budżetowych

378,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

378,00

90095

Pozostała działalność

1.200,00

a) wydatki bieżące

1.200,00

1) wydatki jednostek budżetowych

1.200,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

1.200,00

926

Kultura fizyczna

3.000,00

92601

Obiekty sportowe

3.000,00

a) wydatki bieżące

3.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych

3.000,00

- wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

3.000,00

RAZEM:

4.200,00

4.200,00

§ 2. W § 4 - Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

1. Zmniejsza się przychody § 952-przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 144.000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2015 r. " Wydatki majątkowe w 2015 r. - wykaz inwestycji gminnych " otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody 22.279.295,29 zł

w tym :

- dochody bieżące 20.588.856,04 zł

- dochody majątkowe 1.690.439,25 zł

2) przychody 1.443.474,22 zł

3) wydatki 22.885.663,42 zł

w tym :

- wydatki bieżące 19.881.281,42 zł

- wydatki majątkowe 3.004.382,00 zł

4) rozchody 837.106,09 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady

Artur Kajkowski


Załącznik

do uchwały Nr XVI/105/2015

Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

Lp.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki w 2015 roku

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko

300.000,-

2.

600

60016

Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki , Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

1.711.400,-

3.

600

60016

Przebudowa ulic: Sportowej, Kolorowej, Ogrodowej i Kwiatowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śl. (projekt)

27.000,-

4.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 100816 w Dębinie (projekt)

14.500,-

5.

600

60017

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłowicach (projekt)

13.500,-

6.

600

60017

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrońsko

297.000,-

7.

600

60017

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach

234.000,-

8.

710

71095

Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów

10.000,-

9.

754

75412

Zakupy inwestycyjne - sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

10.982,-

10.

754

75411

Zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

5.000,-

11.

801

80101

Wymiana pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach

35.000,-

12.

900

90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim (projekt)

20.000,-

13.

900

90095

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

14.000,-

14.

926

92601

Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach

250.000,-

15.

926

92601

Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śląskim

62.000,-

Ogółem:

3.004.382,-

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama