reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1 515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 11 544 366,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 11 446 674,00 zł,

2) dochody majątkowe 97 692,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 12 600 311,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 11 424 729,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1 175 582,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 055 945,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek w wysokości 1 055 945,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 464 000,00zł,

2) rozchody w łącznej kwocie 408 055,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 35 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2 064 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 241 893,44 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Słonina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/65/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama