| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr OZ-I.031.1.2016 Burmistrz Prudnika; Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku

Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.), art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/302/2002 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 4 października 2002 r. w sprawie powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej i uchwały Nr XLIX/707/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej pomiędzy:

Powiatem Prudnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Prudniku w osobach:
1. Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski,
2. Wicestarosta - Krzysztof Barwieniec
zwanym dalej Powierzającym, a
Gminą Prudnik, reprezentowaną przez:
Burmistrza Prudnika - Franciszka Fejdycha
zwaną dalej Przejmującym zostało zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do realizacji zadanie własne Powiatu związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w zakresie: gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2. Zadanie określone w ust.1 realizowane będzie w imieniu Przejmującego przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku zwaną dalej Biblioteką.

§ 2. 1. Powierzający przekaże w 2016 roku Przejmującemu środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego Porozumienia w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej, która winna być wykorzystana do dnia 31 grudnia 2016r.

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r. na rachunek Przejmującego Bank Spółdzielczy w Prudniku 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.

§ 3. 1. Przejmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 oraz złożyć Powierzającemu sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykonania powierzonego mu zadania w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.

2. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2017, pod rygorem naliczania odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 251 ust.5 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. 1. Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w zakresie dotyczącym powierzonego zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na inny cel niż wskazano w
§ 1 ust. 1 porozumienia, kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków zgodnie z art. 252 ust.1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt. 1 ustawy. z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 6. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powierzający:Przejmujący:

Starosta Prudnicki


mgr Radosław Roszkowski


Wicestarosta


mgr inż. Krzysztof Barwieniec


Skarbnik Powiatu


mgr Aleksandra Zembroń

Burmistrz


mgr inż. Franciszek Fejdych


Skarbnik Gminy


mgr Jadwiga Zielińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »