Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/135/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji " Kędzierzyn-Koźle" na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Kędzierzyn-Koźle"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392), art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację "Kędzierzyn-Koźle" położoną na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa.

2. W skład aglomeracji "Kędzierzyn-Koźle" wchodzą następujące miejscowości:

1) W gminie Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn-Koźle;

2) W gminie Reńska Wieś - Bytków, Długomiłowice, Gierałtowice, Komorno, Naczysławki, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce;

3) W gminie Cisek - Kobylice;

4) W gminie Bierawa - Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle.

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Kędzierzyn-Koźle wynosi 71 685.

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Kędzierzyn-Koźle oczyszczane są w komunalnej oczyszczalni ścieków i Centralnej Oczyszczalni Ścieków, które zlokalizowane są w miejscowości Kędzierzyn-Koźle.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji "Kędzierzyn - Koźle" określone są na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację "Kędzierzyn-Koźle" wyznaczoną rozporządzeniem Nr 0151/P/4/08 Wojewody Opolskiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kędzierzyn- Koźle na obszarach Gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 15 z 2008 r., poz. 428 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku


Norbert Krajczy


Załącznik do Uchwały Nr XII/135/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik_.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe