Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/102/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 39.550 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.900 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50.450 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku". Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku". Zmieniony załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.257.876 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego


Józef Bukowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów
w złotych

Zwiększenie dochodów
w złotych

DOCHODY BIEŻĄCE

125.186

85.636

750

Administracja publiczna

125.186

78.736

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.120

0

Projekt "Pod naszym niebem"

4.120

0

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł

4.120

0

75095

Pozostała działalność

121.066

78.736

Projekt "Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim"

0

78.736

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

66.926

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0

11.810

Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim"

121.066

0

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

102.906

0

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

18.160

0

801

Oświata i wychowanie

0

6.900

80120

Licea ogólnokształcące

0

6.800

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

6.800

80130

Szkoły zawodowe

0

100

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

100

Razem dochody

125.186

85.636

Ogółem zmniejszenie dochodów

39.550


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie wydatków w złotych

Zwiększenie wydatków w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE

1.854

12.754

755

Wymiar sprawiedliwości

1.854

1.854

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1.854

1.854

dotacje na zadania bieżące

1.854

0

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

1.854

801

Oświata i wychowanie

0

6.900

80120

Licea ogólnokształcące

0

6.800

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

6.800

- w tym wydatki remontowe

0

6.800

80130

Szkoły zawodowe

0

100

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

100

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4.000

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

0

4.000

dotacje na zadania bieżące

0

4.000

Razem wydatki

1.854

12.754

Ogółem zwiększenie wydatków

10.900


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie wydatków w złotych

Zwiększenie wydatków w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE

1.854

12.754

755

Wymiar sprawiedliwości

1.854

1.854

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1.854

1.854

dotacje na zadania bieżące

1.854

0

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

1.854

801

Oświata i wychowanie

0

6.900

80120

Licea ogólnokształcące

0

6.800

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

6.800

- w tym wydatki remontowe

0

6.800

80130

Szkoły zawodowe

0

100

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

0

100

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

4.000

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

0

4.000

dotacje na zadania bieżące

0

4.000

Razem wydatki

1.854

12.754

Ogółem zwiększenie wydatków

10.900


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

168 789

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

108 789

801

Oświata i wychowanie

17 469

80130

Szkoły zawodowe

500

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16 969

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 969

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

53 320

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

53 320

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

53 320

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000

92116

Biblioteki

30 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

926

Kultura fizyczna

8 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

8 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000

DOTACJE INWESTYCYJNE

60 000

600

Transport i łączność

60 000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

60 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

494 946

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

384 946

755

Wymiar sprawiedliwości

59 946

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

59 946

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

59 946

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 000

85395

Pozostała działalność

10 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 000

85495

Pozostała działalność

5 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90095

Pozostała działalność

10 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

135 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

105 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

105 000

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000

926

Kultura fizyczna

165 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

165 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

165 000

DOTACJE INWESTYCYJNE

110 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

100 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000

RAZEM

663 735


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/2016
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe