Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445 ), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.

1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 344.835zł.

Dział 600. Transport i łączność

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe o kwotę 260.000zł. / Przebudowa mostu w Kierpniu /

Dział 750. Administracja publiczna

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące o kwotę 28.320zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 28.320zł. Wydatki majątkowe o kwotę 56.515zł. / Zakup sprzętu informatycznego i licencji/

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 344.835zł.:

Dział 600. Transport i łączność

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe o kwotę 260.000zł. / Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków na odcinku od skrzyżowania z DK 40 w Zwiastowicach do granicy powiatu /

Dział 750. Administracja publiczna

Rozdział 75020. Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące o kwotę 79.310zł. w tym: wynagrodzenia i składki 79.310zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność

Wydatki bieżące o kwotę 5.525zł. w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 5.525zł.

§ 2. Zmianie ulega Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich. Wprowadza się do realizacji w 2017r. projekt Przebudowa drogi powiat. Nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała-Sowin na odcinku od m. Górka Prudnicka do m. Pogórze na wartość 4.300.000zł. Załącznik po zmianie zawarto w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko


Załącznik do Uchwały Nr XVII /131/2016

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich

Lp.

Projekt

Kate-goria inter-wencji

Klasy-fikacja /roz-dział

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projekt)

w tym

Planowane wydatki

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

2016r.

Wydatki razem

Z tego:

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Pożycz. i kredyty razem

Dota-cja celo-wa

Pozosta-łe środki własne

prefi-nanso-wanie

ze śr. własn.

Dotacja celowa

Kredyt na prefinan długoter-

minowy

Pozo-stałe

(6+7)

(9+13)

(10+11+12)

(14+15+16+17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Wydatki majątkowe ogółem

x

x

7.932.650

2.111.278

5.821.372

1.737.293

260.594

253.395

-

7.199

1.476.699

40.794

1.435.905

-

1.1

Mechanizm Finansowy Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2013

predefiniowany przez Min.Rozw.Region

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz współpr. z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

75095

157.050

25.938

131.112

-

2014

12.212

1.832

10.380

2015

96.845

16.907

79.938

2016

47.993

7.199

40.794

47.993

7.199

7.199

40.794

40.794

1.2

Regio. Progr. Operac. Woj.Opolskiego

Priorytet X: Inwestycje w infrastr. społ.

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

80195

3.475.600

521.340

2.954.260

2015

97.000

14.550

82.450

2016

1.689.300

253.395

1.435.905

1.689.300

253.395

253.395

1.435.905

1.435.905

2017

1.689300

253.395

1.435.905

1.3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa lub moderniz. dróg lokalnych

Wsparcie inwest.związanych z tworzen. Ulepszeniem lub rozbudową małej infrastruktury w tym inwest. w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Przebudowa drogi powiat. Nr 1206 O wraz z infrastr. Towarzyszącą relacji Biała-Sowin na odcinku od m.Górka Prudnicka do m.Pogórze

2017r.

60014

4.300.000

1.564.000

2.736.000

II

Wydatki bieżące ogółem

-

OGÓŁEM (I + II)

x

7.932.650

2.111.278

5.821.372

1.737.293

260.594

253.395

-

7.199

1.476.699

-

-

1.435.905

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe