Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Lubrza

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015r. poz.238,532,1117,1130,1190,1358) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w:

1. § 4 otrzymuje poniższe brzmienie:

Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 303 803,00 zł

2) rozchody budżetu w wysokości 380 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. wprowadza się następujące zmiany w :

- § 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 303 803,00 zł

Wydatki majątkowe

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

24 000,00

Rozdz.01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

24 000,00

wydatki majątkowe 24 000,00

Dz. 600

Transport i łączność

22 000,00

Rozdz.60017

Drogi wewnętrzne

22 000,00

wydatki majątkowe 22 000,00

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

257 803,00

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

257 803,00

wydatki majątkowe 257 803,00

- § 4 Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 303 803,00 zł

§ 950

Wolne środki

303 803,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/2016
Rady Gminy Lubrza
z dnia 2 lutego 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

1.

Przychody

Tytuł

Kwota planowana

na 2016 r. w zł

§ 950

Wolne środki

303 803,00

RAZEM PRZYCHODY

303 803,00

2.

Rozchody

Tytuł

Kwota planowana

na 2016 r. w zł

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:

280 000,00

- Bank Gospodarstwa Krajowego

100 000,00

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

RAZEM ROZCHODY

380 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe