Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 22 149,42 zł (dochody bieżące) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 22 149,42 zł (wydatki bieżące) oraz dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:
- planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały
- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

5 000

60016

Drogi publiczne gminne

5 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 000

750

Administracja publiczna

2 500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

19 000

0690

Wpływy z różnych opłat

19 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 500

92195

Pozostała działalność

6 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

6 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 000

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

852

Pomoc społeczna

41 149,42

41 149,42

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 000

25 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

25 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 271,85

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 728,15

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

450,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 278,15

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15 500

15 500

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

15 500

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 500

85215

Dodatki mieszkaniowe

50

50

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

50

85295

Pozostała działalność

599,42

599,42

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

599,42

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

599,42

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

599,42

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

-22 149,42

-22 149,42

III. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu wydatków w zł

Zwiększenie planu wydatków zł

710

Działalność usługowa

16 000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

16 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

16 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 000

852

Pomoc społeczna

8,80

8,80

85215

Dodatki mieszkaniowe (2010)

8,80

8,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8,80

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

8,80

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8,80

926

Kultura fizyczna

16 000

92601

Obiekty sportowe

16 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

16 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 000

IV. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

16 008,80

16 008,80


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r

Dochody bieżące

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

852

Pomoc społeczna

25 649,42

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

25 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

50

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

50

85295

Pozostałą działalność

599,42

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

599,42

Razem

25 649,42


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Wydatki bieżące

Dział

Rozdział

Zmniejszenie planu wydatków w zł

852

Pomoc społeczna

25 649,42

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 271,85

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 728,15

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

450,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 278,15

85215

Dodatki mieszkaniowe

50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

50

85295

Pozostała działalność

599,42

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

599,42

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

599,42

Razem

25 649,42

Zmniejszenie planu wydatków w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

852

Pomoc społeczna

8,80

8,80

85215

Dodatki mieszkaniowe

8,80

8,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8,80

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

8,80

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8,80

Razem

8,80

8,80


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

60016 o kwotę 5 000 zł - utrzymanie dróg, odśnieżanie

75075 o kwotę 2 500 zł - promocja gminy

92109 o kwotę 5 500 zł - utrzymanie świetlic

92195 o kwotę 6 000 zł - działalność kulturalna - sylwester

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale:

85212 o kwotę 25 000 zł - świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)

85214 o kwotę 15 500 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe podopiecznych (wydatki zlecone)

85215 o kwotę 50 zł - dodatki energetyczne (wydatki zlecone)

85295 o kwotę 599,42 zł - karta dużej rodziny (wydatki zlecone)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe