Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniony uchwałą Nr XXXI/184/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 września 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014r.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu dochodów w zł

852

Pomoc społeczna

38 472

38 472

85295

Pozostała działalność

38 472

38 472

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

38 472

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

38 472

II. Razem zmiany w planie dochodów bieżących

38 472

38 472

III. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu wydatków w zł

Zwiększenie planu wydatków zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

6 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

92195

Pozostała działalność

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

IV. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

6 000

6 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

I.

Przychody ogółem

1 702 000,00

II.

Inne zwiększenia

142 613,92

III.

Stan środków obrotowych na początek roku

84 000,00

IV.

Koszty ogółem

1 844 613,92

z tego:

1

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

542 000,00

V.

Stan środków obrotowych na koniec roku

84 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe