Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.). Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 39 479 zł (dochody bieżące)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 66 521 zł (wydatki bieżące) oraz dokonuje się zmian w planie dochodów pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 27 042 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 20 maja 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

20 000

60016

Drogi publiczne gminne

20 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

20 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

39 906

46 948

92195

Pozostała działalność

39 906

46 948

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 21 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

39 906

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym:

46 948

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

44 128

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 820

Zmniejszenie planu dochodów w z ł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

801

Oświata i wychowanie

427

427

80104

Przedszkola

427

427

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

427

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

427

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

427

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

39 479

66 521

III. Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie planu dochodów w zł

758

Różne rozliczenia

25 866

25 866

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

25 866

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

25 866

75814

Różne rozliczenia finansowe

25 866

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

25 866

IV. Razem zmiany w planie dochodów bieżących

25 866

25 866

V. Zmiany w planie przychodów

Zwiększenie planu przychodów w zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

27 042

V. Razem zmiany w planie przychodów

27 042


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 20 maja 2015 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2015.

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionym uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2015 r" w pkt 3.§ 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" zwiększa się przychody o kwotę 27 042 zł.


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

60016 o kwotę 20 000 zł - na bieżące utrzymanie dróg gminnych

92195 o kwotę 46 948 zł - na realizację projektu "Plener malarski -Polsko-Czeskie Pogranicze"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe