Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 16 927 zł (dochody bieżące) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 16 927 zł (wydatki bieżące) oraz dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany: --- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 000

01008

Melioracje wodne

4 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 000

852

Pomoc społeczna

12 097

12 097

85206

Wspieranie rodziny

10 022

10 022

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10 022

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 022

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 022

85295

Pozostała działalność

2 075

2 075

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2 075

Świadczenia społeczne

2 075

900

Gospodarka komunalne i ochrona środowiska

4 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 000

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

830

830

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

830

830

0970

Wpływy z różnych dochodów

830

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

830

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

830

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

16 927

16 927

III. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu wydatków w zł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

752

Obrona narodowa (2010)

300

300

75212

Pozostałe wydatki obronne

300

300

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

300

300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000

20 000

75416

Straż gminna

20 000

20 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

20 000

20 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000

IV. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

20 300

20 300


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

I. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu wydatków w zł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

752

Obrona narodowa (2010)

300

300

75212

Pozostałe wydatki obronne

300

300

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

300

300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

300

II. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

300

300


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

01008 o kwotę 4 000 zł - na konserwację oraz uzbrojenie rowu w Witosławicach

85206 o kwotę 10 022 zł na zatrudnienie asystenta rodziny (zadanie dotowane)

85295 o kwotę 2 075 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(zadanie dotowane)

92109 o kwotę 830 zł - na zakup ławki przed CK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe