Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 38 000 zł (dochody bieżące)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 38 000 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 000 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniony Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

758

Różne rozliczenia

13 000

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 000

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 000

75809

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

3 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3 000

801

Oświata i wychowanie

13 000

80101

Szkoły podstawowe

10 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000

80104

Przedszkola

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

900

Gospodarka komunalne i ochrona środowiska

25 000

3 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000

0690

Wpływy z różnych opłat

25 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22 000

92195

Pozostała działalność

22 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

22 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

22 000

Zmniejszenie planu wydatków w zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

9 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

9 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

38 000

29 000

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu wydatków w zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

9 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 000

IV. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych

9 000

*FS Wronin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe