Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 30 986 zł (dochody bieżące)

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 58 386 zł (wydatki bieżące) zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 27 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:

- dotacji udzielanych w roku 2015, dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r., jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się kwotę określoną w § 9 uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r., z kwoty 204 559,06 zł na kwotę 201 459,06 zł, stanowiącą fundusz sołecki

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniony Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą
Nr VIII/44/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą Nr IX/45/2015 z dnia 23 września 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 października 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

25 000

60016

Drogi publiczne gminne

25 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

25 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

852

Pomoc społeczna

30 986

30 986

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

30 986

30 986

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

30 986

świadczenia na rzecz osób fizycznych

30 986

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 500

92116

Biblioteki

5 500

dotacje na zadania bieżące

5 500

Zmniejszenie planu wydatków

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 100

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 100

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 100

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 100

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

30 986

58 386

III. Zmiany w planie przychodów

§

Zwiększenie planu przychodów w zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

27 400

IV. Razem zmiany w planie przychodów

27 400

V. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu wydatków w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000

3 000

92195

Pozostała działalność

3 000

3 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 000

3 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

3 000

3 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/49/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy wroku 2015

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionym uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr IX/45/2015 Rady gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 r. w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2015 r w pkt 3.§ 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" zwiększa się przychody o kwotę 27 400 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/49/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2015 r.

1. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r., w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale 921, rozdziale 92116, nazwa zadania "Działalność bieżąca Gminnej Biblioteki Publicznej", zwiększa się dotację o kwotę 5 500 zł (kolumna podmiotowe).


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/49/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe