Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 084 317 zł (dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 230 658 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 853 659 zł) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 368 870 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 204,56 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 401 074,56 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 138 212 zł oraz plan rozchodów o kwotę 853 659 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:
- planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały
- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany: dotacji udzielanych w roku 2015 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r., jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Dotychczasowy załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniony uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 000

01030

Izby rolnicze

1 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 074,56

75412

Ochotnicze straże pożarne

7 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 000

75405

Komendy powiatowe Policji

1 074,56

dotacje na zadania bieżące

1 074,56

801

Oświata i wychowanie

1 500

1 500

80101

Szkoły podstawowe

1 500

1 500

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 000

92195

Pozostała działalność

23 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

23 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

23 000

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie wydatków w zł

852

Pomoc społeczna

250

250

85295

Pozostała działalność

250

250

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

250

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

250

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

250

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 120

1 120

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 120

1 120

2040

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

1 120

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 120

926

Kultura fizyczna

230 788

92601

Obiekty sportowe

230 788

0830

Wpływy z usług

83 788

0970

Wpływy z różnych dochodów

147 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

-230 658

32 204,56

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 074,56

75405

Komendy powiatowe Policji

1 074,56

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 074,56

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

853 659

1 400 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

853 659

1 400 000

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

853 659

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

853 659

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

1 400 000

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy

1 400 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

-853 659

-1 401 074,56

V. Zmiany w planie przychodów

Zmniejszenie planu przychodów w zł

Zmniejszenie planu rozchodów w zł

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

853 659

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

284 553

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

853 659

VI. Razem zmiany w planie przychodów

-1 138 212

-853 659


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2015

W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionym uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 września 2015 r. oraz uchwałą Nr X/49/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 października 2015 r. w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2015 r w:

- pkt I.1 .§ 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" zmniejsza się przychody o kwotę 853 659 zł.

- pkt. I.2 .§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" zmniejsza się przychody
o kwotę 284 553 zł

- pkt II.1 .§ 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" zmniejsza się rozchody o kwotę 853 659 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r

Dochody bieżące

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

852

Pomoc społeczna

250

85295

Pozostała działalność

250

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

250

Razem

250


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące

Dział

Rozdział

Zmniejszenie planu wydatków w zł

852

Pomoc społeczna

250

85295

Pozostała działalność

250

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

250

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

250

Razem

250


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany planu dotacji udzielanych w 2015 r.

W zał Nr 7 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdziale 75405, skreśla się zadanie
Zakup samochodu dla Policji.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/51/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.
Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

I.

Przychody ogółem

1 258 000

II.

Inne zwiększenia

97 730,04

III.

Stan środków obrotowych na początek roku

84 000,00

IV.

Koszty ogółem

1 355 730,04

z tego:

1

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

588 000,00

V.

Stan środków obrotowych na koniec roku

84 000,00


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

01030 o kwotę 1 000 zł na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

75405 o kwotę 1 074,56 zł na zakup sprzętu informatycznego dla Policji

75412 o kwotę 7 000 zł - na bieżące wydatki ochotniczej staży pożarnej

80101 o kwotę 1 500 zł na wydatki bieżące w szkole w PC

92195 o kwotę 23 000 zł - na imprezy kulturalne w gminie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe