Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI/142/16 Rady Gminy Branice

z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną Uchwałą
Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2014 r., poprzez:

1) nadanie §1 ust. 1 nowego następującego brzmienia:

podstawową stawkę opłaty - w wysokości 11 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone
i odbierane w sposób selektywny";

2) nadanie §1 ust. 2 nowego następującego brzmienia:

stawkę podwyższoną - w wysokości 22 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone
i odbierane w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, przypadającego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym weszła w życie.

2. Uchwała podlega rozpowszechnieniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Branicach, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Branice oraz lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe