Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami: z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie oraz Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Korfantów Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2016 r., zwany dalej Programem.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Korfantów.

§ 3.

Celem niniejszego Programu jest:

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Korfantów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów;

5) opieka nad zwierzętami gospodarskimi pozbawionymi właściwej opieki;

6) prowadzenie kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami.

§ 4.

Rada Miejska przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt prowadzić będą:

1) pracownik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie;

2) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach;

3) wyspecjalizowany podmiot: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie;

4) lekarz weterynarii - Ryszard Mucha 48-325 Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, ul. Jagielnicka 20;

5) organizacje, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

6) osoby fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;

7) przedszkola, szkoły w Gminie Korfantów poprzez edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 2.

§ 5.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o nie wywiązywaniu się z obowiązków opiekuna zwierząt;

2) odławianie, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Korfantów przez wyspecjalizowany podmiot : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie. Odławianie bezdomnych zwierząt może się odbywać za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;

3) umieszczanie odłowionych zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Korfantów w schronisku dla zwierząt: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZAMEX", ul. Ks. Fr. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie oraz oddawanie ich do adopcji osobom zainteresowanym , zapewniającym im należyte warunki bytowania;

4) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Ryszard Mucha w Ścinawie Nyskiej, ul. Jagielnicka 20;

5) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym Pana Wiesława Nowackiego w Przydrożu Małym Nr 25;

6) opiekę i dokarmianie zwierząt bezdomnych w tym wolno żyjących kotów poprzez współpracę w tym zakresie z podmiotami społecznymi oraz osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi;

7) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji , z wyjątkiem zwierząt , u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów ;

8) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii;

9) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez:

a) umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej urzędu i tablicach ogłoszeń;

b) współpracę z organizacjami pozarządowymi;

c) współpracę ze szkołami z terenu Gminy Korfantów.

Rozdział 3.
EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT

§ 6.

Edukacja w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1) prowadzenie kampanii edukacyjnej w szkołach poprzez zachęcanie nauczycieli do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt;

2) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;

4) organizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Korfantów na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

5) prowadzenie kampanii uświadamiającej mieszkańcom, że zwierzę to nie zabawka, a decyzja o nabyciu zwierzęcia wymaga dużej odpowiedzialności;

6) prowadzenie kampanii nawołującej do sprzątania po swoim zwierzaku, poprzez uświadomienie mieszkańców, że posiadanie zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale również obowiązek. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańcom miasta na rosnący problem zanieczyszczenia psimi odchodami ulic, skwerów i chodników.

Rozdział 4.
INNE REGULACJE.

§ 7.

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korfantów w 2016 r. finansowany będzie z budżetu Gminy Korfantów na 2016 r.

2. Przewidywana wysokość środków na rok 2016 kształtuje się na poziomie 12 000,00 zł.

3. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na bieżące odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów, opiekę i obsługę weterynaryjną, zakup pożywienia oraz działania informacyjne i edukacyjne, z wyszczególnieniem w poniższym zestawieniu:

Lp.

Rodzaj czynności

Kwota w zł

1

2

Odławianie, transport, przekazanie do schroniska, usypianie ślepych miotów, usługi weterynaryjne, Pozostałe zadania Programu w tym dokarmianie

10 000,00

2 000,00

Razem

12 000,00

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 9.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VI/34/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2015 roku.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe