Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045 i poz.1890), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.887,00 zł, z tego:

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.887,00 zł, w tym:

- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.887,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.887,00 zł (-rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy w tym: refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu prac społecznie użytecznych - 10.887,00 zł)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 160.645,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 86.000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -35.000,00 zł, w tym:

- remont ul. Wiejskiej w Dolnej, działka nr 148 i 632 - 35.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 35.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -51.000,00 zł, w tym:

- remont drogi dojazdowej do boiska sportowego w Łąkach Kozielskich - 51.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 51.000,00 zł

- dział 750 Administracja publiczna - 8.000,00 zł, w tym:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe -8.000,00 zł, w tym:

- montaż nowych elementów bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Kędzierzyn - Koźle ul. Kozielska w m. Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 8.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 8.000,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 55.000,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe -55.000,00 zł, w tym:

- remont korytarzy z położeniem lamperii, wymiana stolarki - 3 piętra w SP w Leśnicy - 55.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 55.000,00 zł

- dział 852 Pomoc społeczna - 11.645,00 zł, w tym:

- rozdział 85295 Pozostała działalność -11.645 zł, w tym:

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - refundacja PUP Strzelce Op. - 10.887,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 10.887,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.887,00 zł

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - środki budżetu gminy - 758,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 758,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 758,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.758,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 35.000,00 zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -25.000,00 zł, w tym:

- remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny - 15.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 15.000,00 zł

- remont barierek ochronnych na Pl. Narutowicza w Leśnicy - 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 10.000,00 zł

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -10.000,00 zł, w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia - Łąki Kozielskie - 10.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 10.000,00 zł

- dział 758Różne rozliczenia - 114.000,-zł, w tym:

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -114.000,-zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 59.000,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4810 - 59.000,-zł

- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem - 55.000,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4810 - 55.000,-zł

- dział 852 Pomoc społeczna - 758,00 zł, w tym:

- rozdział 85295 Pozostała działalność -758 zł, w tym:

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - środki budżetu gminy - 758,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 3020 - 758,00 zł, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 758,00 zł

§ 4. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 11.000,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 11.000,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie kosztów o kwotę 11.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 11.000,00 zł, w tym:

- dział 400 rozdział 40002 § 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -11.000,00 zł (zakup pompy głębinowej do studni nr 2 w Lichyni -11.000,00 zł)

II. Zmniejszenie kosztów łącznie o kwotę 11.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 11.000,00 zł, w tym:

- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zakup usług pozostałych -11.000,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 23.612.632,24 zł

- plan przychodów 2.686.869,00 zł, razem plan dochodów i przychodów: 26.299.501,24 zł

- plan wydatków 25.899.501,24 zł

- plan rozchodów 400.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 26.299.501,24 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe