Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2016 rok"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 poz.1515 zm. poz.1045,poz.1890) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013 r. poz.856 zm.2014r. poz.1794; 2015r. poz.266) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2016 rok" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek


Załącznik do Uchwały Nr XVI/190/2016
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 marca 2016 r.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
DLA GMINY LEWIN BRZESKI NA 2016 ROK


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856) Rada Miejska
w Lewinie Brzeskim zobowiązana jest rokrocznie do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na podstawie projektu przygotowanego przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W Programie wskazano również realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.

W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewiduje się realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

Przez schronisko dla zwierząt rozumie się placówkę przeznaczoną dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką. Istnieją również schroniska komercyjne działające na zasadach zbliżonych do zasad gospodarki rynkowej działające na zasadach przytulisk dla zwierząt.

Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lewin Brzeski będą kierowane za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3 do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Miedarach. Przedsiębiorstwo "ZAMEX" będzie świadczyć usługi w zakresie przyjazdu, humanitarnego wyłapania oraz umieszczenia bezdomnych psów
w Schronisku dla bezdomnych psów w Miedarach przy ul. 1-go Maja 76, na podstawie jednorazowych zleceń.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

W schronisku lub organizacji, w których Gmina umieściła bezdomne zwierzęta, powinien istnieć punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.

Schronisko powinno posiadać aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku oraz umowę
z podwykonawcą na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku.

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani utrudniać im swobodnego bytowania w danym miejscu.

Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.

Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt.

Zabiegi takie wykonywać będzie wytypowany lekarz weterynarii. Skierowania na zabiegi będą wydawane w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt

Gmina Lewin Brzeski zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez przyjmowanie zgłoszeń Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców gminy Lewin Brzeski dotyczących bezdomnych zwierząt.


W przypadku bezdomnych, nieagresywnych zwierząt zapewnia się opiekę poprzez umieszczenie ich
w miejscach tymczasowego przebywania, tzw. domach tymczasowych lub w Zakładzie Lecznictwa
i Profilaktyki Weterynaryjnej, z siedzibą w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 24, do czasu znalezienia nowych właścicieli lub do czasu umieszczenia w schronisku.

W przypadku gdy bezdomne zwierzę z uzasadnionych przyczyn nie może przebywać w domu tymczasowym lub też nie znaleziono dla tego zwierzęcia domu stałego tj. adopcji, zwierzę zostanie przekazane do schroniska.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość zapewnienia wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są wyłapane zwierzęta, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Wyłapywanie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lewin Brzeski do schroniska odbywa się na podstawie zgłoszenia pracownika Urzędu Miejskiego do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ZAMEX" z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Ks. Fr. Wyciślika 3.

Gmina ponosi opłatę z tytułu: dojazdu do gminy, wyłapania, transportu zwierzęcia do schroniska, umieszczenia w schronisku, sterylizacji lub kastracji.

Odławianie zwierząt będzie się odbywało na zasadach określonych Rozporządzeniem MSWiA
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z dnia 26 sierpnia 1998r. (Dz.U.1998.116.753 z 05.09.1998) - przez osoby przeszkolone w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, za pomocą specjalistycznego sprzętu, tak aby działania te nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonujących je osób, jak również dla zdrowia i życia odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywać pojazdami przystosowanymi do ich transportu. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby będzie zapewniona opieka weterynaryjna.

Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Miedarach.

3. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Zabiegom sterylizacji oraz kastracji poddawane będą bezdomne zwierzęta, które zostaną odłowione
z terenu Gminy. Zabiegi przeprowadzane będą w schronisku lub organizacji, do których trafią wyłapane zwierzęta.

4. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lewin Brzeski realizowane są poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt, przebywających w miejscu tymczasowego przebywania (w domach tymczasowych) poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na oficjalnym profilu Gminy Lewin Brzeski na portalu www.facebook.pl

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli

3) współdziałanie z lokalną społecznością, organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt do czasu znalezienia dla zwierząt miejsca do pobytu stałego lub do czasu umieszczenia w schronisku.

5. Usypianie ślepych miotów

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii.

W przypadku pojawienia się na terenie Gminy wolnożyjących kotów - w celu ograniczenia ich ilości - Gmina będzie prowadziła akcję usypiania ślepych miotów poprzez wytypowanego lekarza weterynarii.


6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Gmina będzie miała umowę
z indywidualnym gospodarstwem rolnym (lub w razie potrzeby z kilkoma indywidualnymi gospodarstwami rolnymi), które spełniać będzie minimalne warunki dobrostanu i inne wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od przebywających już w obiekcie.

Zwierzęta muszą być przetransportowane do tego gospodarstwa w sposób, który nie naruszy ich dobrostanu, tzn. odpowiednio do tego celu przystosowanym środkiem transportu oraz z zapewnieniem obsługi osób posiadających stosowne przeszkolenie.

Zapewnienie opieki może dotyczyć nie tylko pojedynczych zwierząt gospodarskich, ale dużych ich grup.

Prowadzący gospodarstwo rolne położone w Ptakowicach 20 Pan Eryk Scholz zapewni miejsce opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki.

Do wytypowanego gospodarstwa powinny trafić wszystkie zwierzęta gospodarskie, o których mowa
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, na podstawie decyzji burmistrza.

Podstawę prawną do wydania decyzji burmistrza o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po sprawdzeniu informacji od Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Warunki dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich przetrzymywania oraz podczas transportu określają następujące przepisy prawa:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.56.344 z 08.04.2010),

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.116.778 z 30.06.2010),

3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 336 z 20.12.2011).

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami).

Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia
i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.

Przekazanie zwierzęcia do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie w formie zlecenia bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z 23.01.2014), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do dalszego leczenia czy też do uśmiercenia w celu zapobiegania cierpieniom.

Gmina Lewin Brzeski posiada umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z Panem Waldemarem Grubiak, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Zakład Lecznictwa i Profilaktyki Weterynaryjnej", z siedzibą w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 24.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło życie - Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach zlecenia od Gminy, zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych odebranych z terenu gminy.

8. Plan znakowania zwierząt w gminie

Gmina może zapewnić właścicielom psów i kotów dofinansowanie znakowania zwierząt, "chipowania". Dofinansowanie przysługiwałoby tylko mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski, dla zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia lub książeczkę szczepień.

Gmina Lewin Brzeski, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, może wyłonić lekarza weterynarii, z którym zawarta będzie umowa na dokonywanie, dofinansowywanych z budżetu Gminy, zabiegów znakowania.

Aktualnie w Gminie Lewin Brzeski prowadzona jest ewidencja psów. Zarejestrowany pies posiada przyporządkowany numerek (numerek jest wybity na metalowej blaszce, która powinna być umieszczona przy obroży zwierzęcia).

9. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka

wykonująca

Koszt

[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt

- sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

Schronisko

12 000,00

2.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
(w tym zakup karmy oraz akcesoriów dla zwierząt przebywających w domach tymczasowych)

Urząd Miejski,

Lekarz weterynarii,

lokalna społeczność (domy tymczasowe), schronisko,

750,00

3.

- usypianie ślepych miotów

- sterylizacja i kastracja zwierząt

- znakowanie zwierząt

Lekarz weterynarii

1 500,00

4.

- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego
w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Miejski

750,00

5.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Lekarz weterynarii

2 000,00

6.

- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Urząd Miejski,

Organizacje pro-zwierzęce,

Lekarz weterynarii,

Placówki oświatowe.

500,00

RAZEM

17 500,00

.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe