Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z póżn. zm.) oraz art. 11a, ust.1,ust.2, ust.3, ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z pożn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2016" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Henryk Kucharczyk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/16
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 22 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Olesno na rok 2016

§ 1.

Postanowienia ogólne

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olesno na rok 2016, zwany dalej "Programem".

§ 2.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. W okresie obowiązywania programu Gmina realizuje obowiązek zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z póź. zm.) prowadzonym przez Fundację "ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.

2. W przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji, Gmina może przekazać zwierzę do innego schroniska, jednakże w każdym wypadku spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1

§ 3.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1. Gmina organizuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami, obejmującą w szczególności:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) podejmowanie współpracy z wolontariuszami, działającymi jako społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów;

3) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

4) dokarmianie kotów przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

2. Działania powyższe Gmina realizuje przede wszystkim w oparciu o współdziałanie z wolontariuszami i aktywnością społeczną, zaś w zakresie wymagającym poniesienia nakładów finansowych działania podejmowane są w granicach przeznaczonych na ten cel środków w danym roku.

3. Każdorazowe organizowanie opieki w tym dokarmianie wolno żyjących kotów poprzedzone jest analizą o celowości podejmowania takich działań, w szczególności z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, możliwość zabezpieczenia warunków bytowych i pozyskania pożywienia przez zwierzęta własnymi siłami oraz przy uwzględnieniu naturalnego, uwarunkowanego biologicznie i środowiskowo trybu egzystowania kotów wolno żyjących.

4. Organizowanie dokarmiania wolno żyjących kotów na określonym terenie wymaga uzyskania uprzedniej zgody właściciela lub posiadacza tego terenu, względnie zgody zarządcy lub administratora.

5. Niedopuszczalne jest organizowanie dokarmiania wolno żyjących kotów na ternie nieruchomości pozostających we posiadaniu Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a nadto na terenach parków, placów zabaw, publicznych placów i terenów rekreacyjnych, osiedli mieszkaniowych, oraz w okolicach śmietników.

§ 4.

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Gmina organizuje odławianie bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Olesno.

2. Zgłoszenia o spostrzeżeniu bezdomnych zwierząt, potencjalnie podlegających odławianiu, mieszkańcy mogą kierować bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Oleśnie - Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Pieloka 21, 46- 300 Olesno oraz Straży Miejskiej.

3. Gmina realizuje odławianie bezdomnych zwierząt za pośrednictwem firmy F.U.H. OSKAR Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno.

4. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Fundację "ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.

5. W przypadkach nagłych, w szczególności zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców, albo życiu lub zdrowiu zwierzęcia, dopuszczalne jest zlecenie odłowienia bezdomnego zwierzęcia innemu podmiotowi oraz przekazanie go do innego dostępnego schroniska, aniżeli określone w ust. 3 i 4.

6. W przypadkach określonych w ust. 5, zlecenie odłowienia zwierzęcia może być wydane jedynie podmiotowi spełniającemu ustawowe warunki do prowadzenie tego typu działalności; oddanie zwierzęcia następuje do schroniska spełniającego ustawowe warunki schronisk dla zwierząt.

§ 5.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek, realizują:

a) Schronisko Fundacji "ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131. poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska;

2. W sytuacjach nagłych, gdy zwierzę zostało umieszczone w innym schronisku lub niemożliwe jest wykonanie zabiegu przez podmiot wskazany powyżej, dopuszczalne jest zlecenie tych czynności innemu podmiotowi posiadającemu niezbędne kwalifikacje formalne oraz warunki faktyczne dla wykonania zabiegu.

3. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt oraz dokonywanie adopcji zwierząt odbywa się za pośrednictwem schroniska prowadzonego przez Fundacji "ZWIERZYNIEC" z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

a) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno;

b) informacje kierowane przez podmioty zajmujące się opieką nad zwierzętami, w szczególności podmioty prowadzące usługi weterynaryjne i schroniska dla zwierząt.

3. Adopcję dokumentuje umowa o przekazaniu bezdomnego zwierzęcia do adopcji.

§ 7.

Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest za pośrednictwem zakładu leczniczego dla zwierząt Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL Dawid Wiewiór, Karolina, Żołędź, ul. Kossaka 7, 46-300 Olesno.

2. Zwierzęta kwalifikujące się do uśpienia dostarczane są podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie - Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Kwalifikacji do uśpienia, względnie ustalenia przeciwwskazań do takiego działania, dokonuje lekarz weterynarii.

§ 8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Celem zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim w sytuacjach wymagających interwencyjnego podjęcia opieki nad tymi zwierzętami, wskazuje się następujące gospodarstwa rolne:

a) gospodarstwo rolne Renaty Wolny w Wysokiej nr 16, Gmina Olesno.

b) gospodarstwo rolne Sabiny Wolny w Wysokiej nr 7, Gmina Olesno.

2. W przypadkach nagłych, gdy niemożliwe jest zapewnienie miejsca w wymienionych wyżej gospodarstwach rolnych, w szczególności w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców, albo życiu lub zdrowiu zwierzęcia, a także w sytuacji, gdy liczba zwierząt podlegających interwencyjnemu umieszczeniu w gospodarstwie rolnym jest tak duża, że niemożliwe jest zabezpieczenie tych potrzeb w wymienionych gospodarstwach rolnych, dopuszczalne jest umieszczenie zwierząt w innych gospodarstwach spełniających niezbędne wymogi dla sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez zakład leczniczy dla zwierząt Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL Dawid Wiewiór, Karolina Żołędź, ul. Kossaka 7, 46-300 Olesno.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest niezwłoczne podjęcie działań przez podmiot wskazany w ust.1, zadania mogą być zlecone innemu podmiotowi, zawodowo trudniącemu się opieką nad zwierzętami i udzielaniem pomocy weterynaryjnej.

3. Informację o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt należy zgłaszać niezwłocznie po ich powzięciu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu informację o tych zdarzeniach należy zgłaszać telefonicznie dyżurującym funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Oleśnie.

4. Martwe (padłe) zwierzęta z terenu Gminy Olesno odbiera Przedsiębiorstwo "JASTA" sp. z o.o. ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

§ 10. 1. Zamieszkali na terenie Gminy Olesno, właściciele psów mogą przystąpić do programu znakowania psów.

2. Program ma charakter dobrowolny.

3. Znakowanie psów odbywać się będzie nieodpłatnie.

4. Znakowanie będzie przeprowadzone w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel na okres do 31 grudnia 2016 roku. W przypadku zainteresowania znakowaniem psów w stopniu przekraczającym przewidywane na ten cel środki, Gmina rozważy uruchomienie dodatkowych środków na ten cel, o czym powiadomi mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11.

Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków

W budżecie Gminy Olesno zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone na 2016 rok w łącznej kwocie 30000 zł, w tym:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy - 1000,00 zł;

b) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 2000,00 zł;

c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 10000,00 zł;

d) usypianie ślepych miotów zwierząt w lecznicach weterynaryjnych - 1000 zł;

e) odławianie bezdomnych zwierząt - 8000 zł.

f) znakowanie psów - 8000- zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe