Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/111/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/117/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XIX/ 124 /16 z dnia 29 lutego 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 55.936.083,43 zł. na kwotę 56.303.430,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 54.336.083,53 zł. na kwotę 54.703.430,53 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się załącznik Nr 7 dotyczący wykazu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisana i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/132/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/132/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/132/16
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe