Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2016
Rady Gminy Rudniki
z dnia 18 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016

§ 1.

Wprowadzenie

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi określa zasady dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2016 w ramach programu wraz ze wskazaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

§ 2.

Cele programu

Celem programu jest:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3) Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4) Edukacja mieszkańców gminy Rudniki w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

5) Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

§ 3.

Zadania w ramach programu

W ramach programu realizuje się następujące zadania:

1) Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt.

3) Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schronisku.

4) Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

5) Usypianie ślepych miotów.

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

7) Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych.

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych.

§ 4.

Zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym w schronisku

Gmina zrealizuje obowiązek zapewnia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 29 z późn. zm.) na podstawie umowy zawartej w tym zakresie.

§ 5.

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Rudniki podlegają odławianiu - zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy w Rudnikach, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki.

2. Gmina realizuje odławianie poprzez Firmę Usługowo-Handlową "OSKAR" Sławomir Gizler z siedzibą w 46-300 Olesno ul. Rynek 22/1, z którą zawarła umowę.

3. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla zwierząt w Szczytach,
ul.Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.

§ 6.

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku zgodnie
z umową zawartą pomiędzy schroniskiem a lekarzem weterynarii. Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 7.

Opieka nad wolnożyjącymi kotami

1. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy Rudniki realizuje się przy współpracy z mieszkańcami, wolontariuszami, którzy dokarmiają koty.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje w szczególności:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

3) dokarmianie przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;

4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;

5) opiekę rannym lub chorym kotom w schronisku dla zwierząt.

§ 8.

Usypianie ślepych miotów

Usypianie ślepych miotów wykonywane jest przez lekarza weterynarii w ramach umowy

zawartej z firmą, o której mowa w § 11.

§ 9.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2016 r. wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Damiana Sowy, które znajduje się w Cieciułowie 58, 46-325 Rudniki.

§ 10.

Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych

1. Zwierzęta przebywające w Schronisku poddawane są zabiegom lekarsko - weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem schroniska i następnie mogą być przeznaczone do adopcji.

2. Schronisko przygotowuje zwierzę do adopcji, którą poprzedza wizyta przed
i poadopcyjna. Adopcję dokumentuje umowa adopcyjna.

3. Wójt promuje adopcję zwierząt ze schroniska m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej gminy.

§ 11.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie Gminy Rudniki realizowana jest przez Lekarza weterynarii Pana Błażeja Kamińskiego reprezentującym gabinet weterynaryjny "WETKAM", ul. Powstańców Śląskich 13, 46 - 380 Dobrodzień.

§ 12.

Finansowanie programu

Na realizację Programu w 2016 roku planuje się kwotę - 20 000zł, z tego na zadania o których mowa w § 3:

- pkt. 1 i 2 - kwotę 15 000 zł,

- pkt. 3 i 5 - kwotę 1 000 zł,

- pkt. 4 - kwotę 1 000 zł,

- pkt. 8 - kwotę 3 000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe