Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)

§ 1.

Wprowadza się na terenie gminy opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód gminy w wysokości 40% obniżonej stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez Ministra Finansów na podstawie art. 56d Ordynacji podatkowej.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/173/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe