Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVII/191/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 43.779,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 45.336,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 22.000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 23.557,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 610.000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 610.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Stanisław Kiełek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/191/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał. Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/191/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał. Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/191/16
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał. Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe