Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr 5/2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Kluczborskiego w zakresie edukacji publicznej

Tekst pierwotny

pomiędzy Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Haręźlak

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zielona Góra - Emilii Wojtuściszyn,

zwanym dalej Przyjmującym,

a Powiatem Kluczborskim z siedzibą w Kluczborku, przy ulicy Katowickiej 1,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starota Kluczborski - Piotr Pośpiech,

Członek Zarządu Powiatu - Jakub Goliński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego- Wandy Słabosz,

zwanym dalej Powierzającym.

§ 1. 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu - kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych
w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego
do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie według harmonogramu terminarza turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze i obowiązującego na rok szkolny 2015/2016.

§ 2. Kształcenie uczniów, o którym mowa w § 1 będzie realizowane w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
(ul. Botaniczna 66), zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu:

1) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;

2) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. wynosi 400 złotych (słownie: czterysta złotych).

§ 4. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji w wysokości określonej

w § 3 ust 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie.

2. Powierzający będzie przekazywać dotację, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, za każdy turnus przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5. 1. Ośrodek w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego turnusu, zobowiązany jest do przekazania szkole imiennych zaświadczeń o ukończeniu turnusu.

§ 6. 1. Przyjmujący w terminie 21 dni od dnia otrzymania środków przygotuje rozliczenie dotacji i przekaże je Powierzającemu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji.

3. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 7. 1. Zakwaterowanie i wyżywienie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia turnusu zapewni Ośrodek.

2. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej

ze stron.


§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Powiarzający: Przyjmujący:

Starosta


Piotr Pośpiech


Członek Zarządu


Jakub Goliński

Zastępca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik Powiatu


Wanda Słabosz


Skarbnik Miasta


Emilia Wojtuściszyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe