Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Branice

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5100 zł. w tym:

1) dochody bieżące - 5100 zł.;

2) dochody majątkowe - 0 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5100 zł. w tym:

1) wydatki bieżące - 5100 zł.;

2) wydatki majątkowe - 0 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marian Fuczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/16
Rady Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016 r.

Plan dochodów w zł.

ADochody bieżące

IZwiększenia

Dz.

§

T r e ś ć

Kwota

801

Oświata i wychowanie

2900

2700

Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2900

853

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

2200

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych(Rozdz.85322)

2200

RAZEM

5100


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/137/16
Rady Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016 r.

Plan wydatków w zł.

AWydatki bieżące

IZwiększenia

Dział

Rozdz

Treść

Kwota ogółem

W tym

Wydatki jednostek budżetowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

801

Oświata i wychowanie

2900

2900

80110

Gimnazja

2900

2900

852

Pomoc społeczna

2200

2200

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

2200

2200

Razem

5100

5100

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe