Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV.80.2015 Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz.1515) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r poz. 885) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2015 (załącznik nr 1a i 1b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.15.2014 z dnia 29.12.2014 r.)

Dochody bieżące - zwiększenia kwota 250.000,00 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 250.000,00 zł

Dochody bieżące - zmniejszenia kwota 249.850,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

§ 0750 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 10.000,00 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0310 - podatek od nieruchomości kwota 160.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny kwota 12.000,00 zł

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn kwota 25.000,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 6.450,00 zł

§ 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 36.400,00 zł

Dochody majątkowe - zwiększenia kwota 52.000,00 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 6207 - płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 52.000,00 zł

Dochody majątkowe - zmniejszenia kwota 95.000,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 95.000,00 zł

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2015 (załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.15.2014 z dnia 29.12.2014 r.)

Wydatki bieżące - zwiększenia kwota 2.700,00 zł

Dział 750 - administracja publiczna

Rozdział 75022 - rady gmin

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 200,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.500,00 zł

Wydatki bieżące - zmniejszenie kwota 45.550,00 zł

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 412,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 671,00 zł

Dział 750 - administracja publiczna

Rozdział 75022 - rady gmin

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 200,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 42.850,00 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.339,00 zł

Rozdział 92195 - pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 78,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetu na 2015 rok (załącznik nr 3do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr III.15.2014 z 29.12.2014 r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik do Uchwały Nr XIV.80.2015
Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2015 rok

w zł

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

15.122.870,29

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

14.733.719,24

3.

NADWYŻKA (1-2)

389.151,05

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

1.347.700,00

z tego:

§ 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

73.200,00

§ 903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

1.179.500,00

§ 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

45.000,00

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

50.000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU

1.736.851,05

z tego:

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

376.000,00

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1.360.851,05

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe