Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV.83.2015 Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1777.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, zm. z 2014 r. poz. 183.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Izbicko wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Izbicko w kwocie 40,00 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się pracowników Urzędu Gminy w Izbicku: Irenę Moczko oraz Justynę Mientus oraz ustala się wynagrodzenie w wysokości 1% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w kórym dokonywana jest sprzedaż. Opłata płatna jest na rachunek budżetu gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta.

§ 5. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach organizowanych na terenie gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 7. Traci moc uchwała nr XIII.72.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzinniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Izbicku.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe